В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Українська мова. 10 клас».

Показ 19 результатів

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Бабич Н. Д.

  Любі десятикласники!

  Схвалюємо ваше рішення продовжити поповнювати свої знання, удосконалювати вміння і здібності шляхом здобуття повної загальної середньої освіти. Десятий клас переконає Вас, що ви можете суттєво поглибити свої знання, допоможе усвідомити те, що людина вчиться все життя для себе і своїх майбутніх дітей, а не для вчителів чи батьків, хоча всі вони прагнуть пишатися вами. На кожному уроці хтось із вас уголос або подумки скаже: “Евріка! І як я міг це забути?”

  У десятому класі ви закріпите свої знання усної і писемної державної мови, легше переходитимите з рідної румунської на державну українську і навпаки, вправніше перекладатимете тексти різних жанрів і творитимите власні.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Свінтковська С. А.

  Шановні десятикласники та десятикласниці!

  Перед вами новий підручник. Потоваришуйте із ним. Пориньте в чарівний безмежний світ українськоїмови.

  Автори підручника пропонують цікаві і творчі завдання, які допоможуть вам удосконалити мовлення, відчути себе упевненими людьми, здатними за допомогою мови якнайкраще виявити свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях.

  Текстовий матеріал до вправ насичений пізнавальною інформацією і слугуватиме засвоєнню найважливіших здобутків культури українського народу.

  Будьте допитливими, натхненними й сумлінними – і перед вами відкриються неозорі виднокола української мови.

  Бажаємо успіхів!

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Гнаткович Т. Д.

  Шановні десятикласники!

  Цьогоріч Ви розпочнете здобувати повну загальну середню освіту. Наступні два роки стануть доленосними у вашому житті. Ви маєте вирішити, у якому напрямі рухатись, яку професію обрати, але, яким би не був ваш вибір, вивчення державної мови залишається одним із найважливіших завдань. Хороші результати зовнішнього незалежного оцінювання допоможуть отримати кращі пропозиції від закладів вищої освіти, власне знання української мови разом з іншими мовами стане пріоритетом у можливостях кар’єрного зростання.

  Цей підручник допоможе вам систематизувати і доповнити знання з різних розділів українського мовознавства, поповнити словниковий запас, розвинути власне мовлення. Сподіваємось, що тексти, дібрані нами до вправ, будуть для вас цікавими і повчальними.

  Успіхів вам у навчанні!

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Тушніцка Н. М.

  Шановне учнівство!

  Основою мовної культури особистості є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови. Інноваційна сутність навчання української мови полягає в тому, що тепер ви зможете впливати на освітній процес, використовуючи створені можливості для власного творчого самовираження, самопізнання, саморозвитку, набуваючи відповідних компетентностей.

  Під час навчання за цим підручником ви узагальните та систематизуєте знання, здобуті в процесі вивчення основного курсу української мови. Удосконалите навички побудови текстів різних стилів і жанрів, проводитимете дослідницькі пошуки з мовознавства, роботу над проектами, навчитеся добирати лінгвокраїнознавчий матеріал.

  Вправи подано різної складності: від репродуктивних до творчих, які вимагають умінь сприймати, розпізнавати, порівнювати, робити висновки. Чимало завдань дібрано для формування культури мовлення, норм мовленнєвої поведінки, навичок спілкування в різних сферах та умовах. Текстовий матеріал до вправ, насичений цікавою пізнавальною інформацією з творчого доробку вчених-лінгвістів, письменників, поетів, мислителів, слугуватиме засвоєнню найважливіших здобутків вітчизняної і світової культур.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Заболотний О. В.

  Шановні десятикласники і десятикласниці!

  Цим підручником починається вивчення української мови в старшій школі. У ньому поєдналися традиції та новації, багаторічний досвід і сучасність. Для успішної самореалізації в майбутній професійній діяльності, особистому житті та громадянській активності вам потрібно набути важливих ключових і предметних компетентностей. Із цією метою в підручнику впроваджено спільні для всіх шкільних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

  Ви матимете змогу повторити й систематизувати отримані раніше знання, набудете навичок застосування у мовленні орфоепічних, морфологічних, синтаксичних, правописних норм української літературної мови. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях, зробите своє мовлення більш унормованим, точним, багатим, виразним, стилістично диференційованим.

  Розпочинаючи опрацювання кожного параграфа зі вступного дослідницького завдання, ви не просто зможете отримувати знання, а відкриватимете їх самостійно. Погодьтеся, це набагато цікавіше!

  Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання й запам’ятовування інформації. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлень, роботи з додатковими інформаційними джерелами, мандрівок рубрикою «Культура мовлення».

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Заболотний О. В.

  Дорогі десятикласники!

  Цим підручником починається вивчення української мови на рівні стандарту в старшій профільній школі.

  Ви матимете змогу поглибити й систематизувати отримані раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології, стилістики. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях із дотриманням українського мовленнєвого етикету, знайдете точки дотику мови як з літературою та історією, так і з математикою, біологією, географією тощо. Отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлювань, роботи з додатковими інформаційними джерелами, а також мандрівок рубриками «Культура мовлення», «Моя сторінка», «Мовленнєва ситуація».

  Перш ніж розпочати роботу за підручником, зверніть увагу на узагальнювальні схеми в додатках – тут представлені основні теоретичні відомості з курсу української мови 5-9-х класів. Цей матеріал допоможе вам у навчанні в 10-му класі.

  Під час опрацювання кожного параграфа радимо спочатку ознайомитися з ключовими питаннями теми, пригадати вивчене та виконати вступне завдання дослідницького характеру, щоб зробити хоча й невелике, але власне відкриття. Потім доцільно уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх та виконати різноманітні тренувальні вправи. Завершуються параграфи висновками, у яких стисло подаються основні положення теми. Завдання рубрики «Самооцінка і самоперевірка» стануть вам у пригоді під час повторення вивченого та підготовки до підсумкової атестаційної роботи.

 • Українська мова. 10 клас, (2010). Бондаренко Н. В.

  Дорогі десятикласники!

  Ви подорослішали, і перед вами постало питання відповідального професійного вибору, який визначатиме ваше майбутнє.

  Важлива роль у здійсненні ваших життєвих планів і намірів, безперечно, належить мові. Щоб здобути ґрунтовну освіту і престижну спеціальність, необхідно досконало володіти українською мовою. Висока загальна і мовленнєва культура гарантують перспективу професійного і кар’єрного зростання особистості, її високий соціальний статус, належність до української духовної еліти. А це життєво необхідно людині незалежно від того, хто вона — політик, дипломат, учений, військовий, учитель, інженер, бізнесмен чи представник престижної робітничої спеціальності.

  Упродовж навчального року ви опрацьовуватимете стилістику і культуру української мови. Засвоєння літературних норм забезпечить правильність вашого мовлення — невід’ємної складової мовленнєвої культури особистості. Опановуючи відомості зі стилістики, ви навчитеся всебічно аналізувати мовні засоби, вибирати з-поміж них оптимальні й доцільно використовувати їх для вираження змісту і вдосконалення висловлювання.

 • Українська мова. Профільний рівень. 10 клас, (2010). Плющ М. Я.

  Шановні старшокласники!

  Зміст підручника для профільного навчання української мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її багатогранності. Ви поглибите знання про мовну систему, ознайомившись із додатковими теоретичними відомостями з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології та фразеології, морфеміки, словотвору та морфології.

  Метою підручника е також розкриття стилістичних ресурсів сучасної української літературної мови. Ви удосконалите навички побудови текстів різних стилів і жанрів, опануєте виражальними засобами розмовного, наукового стилів мовлення, вироблятимете навички дослідницької роботи з мовознавства, роботи з довідковою літературою, навчитеся добирати лінгвокраїнознавчий матеріал.

  Теоретичні відомості, сутнісні характеристики мовознавчих понять стисло викладено в лінгвістичних довідках, а поглиблюються відомості про мову в спеціальних завданнях на дослідження мовних явищ і фактів, аналіз, коментування, оцінювання їх із погляду нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування.

 • Українська мова. Академічний рівень. 10 клас, (2010). Глазова О. П.

  Шановні десятикласники!

  Обравши для себе опанування змісту української мови на академічному рівні, ви зробили важливий крок. Обсяг здобутих вами мовних знань та мовленнєвих умінь має бути цілком достатнім для подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Отже, ви свідомо пов’язали своє майбутнє зі здобуттям вищої освіти.

  У глибинах мови — зосередженість думки, сувора логіка, філософський розум, витончений естетичний смак, поетичне чуття, високі духовні злети. Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості, внутрішньої інтелігентності.

  Цього року ви вивчатимете практичну стилістику та культуру мовлення. Опановуючи норми літературної мови, ви навчитеся правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою. Звертаючись до азів стилістики, будете використовувати синонімічні багатства мови, уникати невиправданих запозичень, із кількох можливих мовних варіантів вибираючи найточніший, найдоречніший і найвиразніший. Ви осягатимете культуру мовлення, що забезпечить не тільки правильне, а й майстерне використання мовних засобів.

  Кожному з нас доводиться повсякчас вибирати – вибирати доречне слово, відповідний до умов стиль мовлення, стиль свого життя, вибирати, нарешті, майбутнє…

  Упродовж усього життя кожному доводиться вибирати між добром і злом, людяністю та байдужістю, принциповістю і пристосуванством. Вибір ми робимо протягом усього життя, свідомо і підсвідомо, охоче і під примусом. Усе життя людини — вибір.

  Якщо хоч трохи в такому виборі вам щось підкаже й у чомусь допоможе наш підручник, ми будемо щасливі.

 • Українська мова. 10-11 клас, (2004). Біляєв О. М.

  Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей. Ідеальна особистість — це людина, що поєднує в собі духовне багатство, високу моральність, фізичну досконалість і виявляє себе як неповторна, самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших.

  Роль мови у формуванні і самовираженні особистості величезна. Особливе значення має рідна мова, що стає для кожної людини одним з найцінніших надбань. Найгостріше це відчувається тоді, коли людина довго перебуває за межами батьківщини. Тоді бодай одна вісточка рідною мовою приносить душевну полегкість, втамовує тугу за рідною стороною.

  Мова — то магічне дзеркало, невичерпний засіб спілкування. У мові відображено життєвий досвід, сприйнятий людством від давнини до сучасності. При цьому мова відображає не лише те, що на поверхні, а й невидиме для ока, внутрішню суть речей, не лише світ матеріальний, а й світ ідеальний, який віддзеркалюється в умопогляді, фольклорі, текстах, ідеях.

 • Українська мова. 10-11 клас, (1995). Олійник О. Б.

  Любі десятикласники!

  Ви довідаєтесь про нові джерела і способи набуття життєво важливих компетентностей: інформаційно-комунікативних, соціальних і громадянських, ініціативності і підприємливості в природничих науках і технологіях тощо.

  Бажаємо вам відчути задоволення від того, що з кожним днем ви стаєте освіченішими і грамотнішими, цікавими співрозмовниками і свідомими громадянами своєї держави. Ви будете її гордістю.

  Творчого вам натхнення і вагомих успіхів!

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас. Ющук І. П.

  Підручник повністю охоплює теоретичний і практичний матеріал української мови, передбачений програмою для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Формулювання правил чіткі й дохідливі, підкріплені прикладами. Серед дидактичного матеріалу переважають тексти, що поряд із цілеспрямованими порадами сприяє розвиткові зв’язного мовлення. Ключі та відповіді до вправ забезпечують самоперевірку і, отже, створюють сприятливі умови для самонавчання.

  Підручник розрахований на учнів 10 класу

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас. Шевчук С. В.

  Українська мова — найважливіший навчальний предмет: усі інші шкільні предмети не зможете вивчити, якщо вільно не оволодієте державною мовою. Простудіювавши цей підручник, ви вельми ґрунтовно опануєте українську мову та полюбите її.

  Пропонований підручник має на меті допомогти вам удосконалити володіння мовними нормами, збагатити ваш словниковий запас, зміцнити навички аналізу мовних явищ, усного і письмового спілкування, засвоїти риторику. Саме на це спрямовано рубрики підручника: «Повторення вивченого», «Це потрібно знати», «Мовний проект», «Ваша творчість», «Мовознавчі цікавинки», «Екологія мови», «Лексичний мотлох», «Що не так?», «Кумедна ситуація», «Позбуваймося мовних «динозаврів», «Слухаємо й аналізуємо», «Мовна гра».

  Виконуючи вправи, особливу увагу звертайте на поради в рубриках: «Запам’ятайте», «Поміркуйте», «Правильно — Неправильно».

 • Українська мова. Профільний рівень. 10 клас. Караман С. О.

  Цього навчального року ви працюватимете за підручником, який допоможе вам відчути себе носіями самодостатньої окремішності — мови Івана Котляревського й Тараса Шевченка, Івана Франка й Лесі Українки, Володимира Сосюри й Олеся Гончара, Василя Симоненка й Ліни Костенко, інших майстрів українського слова.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас. Заболотний О. В.

  Підручник укладено відповідно до чинної навчальної Програми з української мови для старших класів. У ньому впроваджено спільні для всіх шкільних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

  Видання спрямоване на поглиблення, повторення й систематизацію отриманих раніше знань, зокрема орфоепічних, морфологічних, синтаксичних, правописних норм української літературної мови.

 • Українська мова. Профільний рівень. 10 клас. Ворон А. А.

  Ваша головна мета — стати всебічно розвиненою особистістю, яка прагне до самовдосконалення, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

  Підручник допоможе вам в опануванні мистецтва говорити, нагадає вивчене з різних розділів мовознавчої науки, навчить аналізувати текст.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас. Авраменко О. М.

  Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови для 10 класу (2017, рівень стандарту).

  У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і морфологічних помилок. Велику увагу приділено практичній риториці, опанування основ якої має забезпечити вироблення в учнів навичок виступати публічно.

  Видання містить додатковий цікавий та важливий матеріал із мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо.

  Підручник сприятиме формуванню в учнів ключових і предметних компетентностей. Зокрема, у видання інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками для розвитку мовної компетентності учнів.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас. Голуб Н. Б.

  Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 10 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою. Дотримано послідовності й наступності між завданнями й мовним матеріалом, логіки розташування змістових компонентів, неперервності формування в учнів предметної й ключових компетентностей, готовності до будь-яких життєвих ситуацій.

  З метою впровадження компетентнісного підходу в підручнику вміщено завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як цілевизначення, рефлексія, аналітичні вправи і завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо.

  Для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас. Глазова О. П.

  Розпочався десятий у вашому житті навчальний рік — і ви розгорнули новий підручник української мови.

  Головна мета підручника — допомогти вам сформувати компетентності, які стануть основою вашої впевненості у своїх силах, а відтак і успішності в подальшому житті.

  Підручник сприятиме розвитку вашого мислення, допомагатиме розвивати таланти та реалізувати здібності.