В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Історія України. 8 клас».

Показано 1–20 з 24 результатів

 • Історія України. 8 клас, (2008). Гісем О. В.

  У 8 класі ви продовжите вивчати курс історії України. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед цим необхідно за змістом підручника познайомитися з його структурою. Матеріал підручника поділено на шість тем, кожна з яких містить від шести до восьми параграфів, що, у свою чергу, складаються з декількох пунктів. У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені чорним шрифтом. На них необхідно звертати особливу увагу. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, портрети історичних діячів. Працюючи з матеріалом параграфів, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали історичну хронологію, прізвища діячів, нові поняття і терміни.

 • Історія України. 8 клас, (2008). Швидько Г. К.

  Історія України XVI-XVIII ст., яка вивчається у 8 класі, надзвичайно цікава розмаїттям подій, явищ, історичних осіб, радикальних суспільно-політичних і культурних змін. Водночас вона являє собою й дуже складний для вивчення час. Адже українські землі в цю епоху одночасно знаходилися в складі різних держав, що передбачає й особливості їх розвитку. Український народ не мав на початку періоду, який вивчається, своєї державності, але вже визрівали умови для боротьби за її відродження. Це відбулося в середині XVII ст., коли внаслідок Національно-визвольної війни українського народу було створено козацьку державу.

  Матеріал курсу охоплює три періоди історії України: литовсько-польський, козацький та частково імперський, а за внутрішньою ознакою суспільного розвитку – початковий етап її новітньої історії.

 • Історія України. 8 клас, (2008). Власов В. С.

  «Ченець став на коліна й побожно схилив голову. Трохи зосереджено помовчав, ніби прислухаючись, чи запанувала врешті в келії тиша. Щоправда, для стороннього вуха тут завжди було тихо. Та й сам він, ледве світлішав край неба, не міг нарікати на шум.

  Помолившись, Михайло запалив свічу. “Минувшино, я завинив перед тобою. Допоможи, великий Боже, терпляче спокутувати свої провини”. Перехрестився й узяв перо. “Чому кожній людині читання історій дуже корисне? — звертався він до свого майбутнього читача. – Бо коли б не описано й світу не подано, разом би з тілом безвісти все сходило б у землю, і люди, як у темряві будучи, не відали б, що за минулих віків діялося”».

  Потому почалася копітка й довготривала робота: ненець Густинського монастиря, що біля Прилук на Чернігівщині, Михайло Лосицький узявся переписувати великий літопис, писаний, як встановили дослідники, у 20-х роках 17 ст. Власне, зроблена Лосицьким 1670 р. копія й зберегла до нашого часу надзвичайно цінне історичне джерело – Густинський літопис. Його автор докладно описав події з історії княжих часів, а в прикінцевій частині подав невеличкі повісті про реалії тогочасного життя, розповіді про запорізьких козаків. Так, у літописі утверджується думка про спадкоємність епох – княжої та козацької. Саме з останньою випадає познайомитися цього навчального року й вам, шановні восьмикласники.

 • История Украины. 8 класс, (2008). Власов В. С.

  «Монах встал на колени и молитвенно склонил голову. Сосредоточенно помолчал, как бы прислушиваясь, воцарилась ли в келии тишина. Правда, для постороннего уха здесь всегда было тихо. Да и сам он сейчас, когда едва светлел небосклон, не мог жаловаться на шум.

  Помолившись, Михайло зажег свечу. “Прошлое, я виноват перед тобой. Помоги, великий Боже, терпеливо искупить свою вину”. Перекрестился и взял перо. “Почему каждому человеку чтение истории весьма полезно? – обращался он к своему будущему читателю. – Ибо когда бы не описано и миру не явлено, вместе бы с телом без вести все нисходило бы в землю, и люди, как в темноте будучи, не ведали бы, что в прошлые века деялось”».

  Потом началась кропотливая и долгая работа: монах Густынского монастыря возле Прилук на Черниговщине, Михайло Лосицкий, взялся переписывать большую летопись, писанную, как установили исследователи, в 20-х годах 17 в. Собственно, сделанная Лосицким в 1670 г. копия и сохранила до нашего времени чрезвычайно ценный исторический источник – Густынскую летопись. Ее автор подробно описал события истории княжеских времен, а в завершающей части подал небольшие повести о реалиях современной ему жизни, рассказы о запорожских казаках. Так, в летописи утверждается мысль о преемственности эпох -княжеской и казацкой. Именно с последней доведется познакомиться в этом учебном году и вам, уважаемые восьмиклассники.

 • Історія України. 8 клас, (2008). Струкевич О. К.

  Шановні восьмикласники!

  Минулого року разом із руськими селянами-общинниками й міщанами, купцями й ремісниками, дружинниками й воєводами, боярами й князями, духівниками й митцями ви переймалися турботами господарювання й захисту нашої Вітчизни, пишалися її розквітом, вас непокоїв її занепад. Навчаючись, ви доклали чимало розумових, моральних і вольових зусиль. Вони не були марними. Досвід учасників історичного поступу: причини їхніх успіхів і невдач, перемог і поразок, шляхи виправлення помилок — усе це стало складовою вашого досвіду. Настане час, і ви його обов’язково використаєте.

  Цього року ви вивчатимете дві історичні дисципліни — «Історію України» та «Нову історію». їхньою спільною рисою є вивчення Нового часу, який прийшов на зміну добі Середньовіччя.

 • История Украины. 8 класс, (2008). Струкевич А. К.

  Уважаемые восьмиклассники!

  В прошлом году вместе с крестьянами-общинниками и мещанами, купцами и ремесленниками, дружинниками и воеводами, боярами и князьями, священниками и художниками, жившими в Киевской Руси, вы заботились о благополучии и защите нашей Отчизны, гордились ее расцветом, вас беспокоил её упадок. Обучаясь, вы приложили немало умственных, моральных и волевых усилий. Они не были напрасными. Опыт участников исторического развития: причины их успехов и неудач, побед и поражений, пути исправления ошибок – всё это стало составляющей вашего опыта. Настанет время, и вы его обязательно используете.

  В этом году вы будете изучать две исторические дисциплины — «Историю Украины» и «Новую историю». Их общая черта — изучение Нового времени, пришедшего на смену эпохе Средневековья.

 • Історія України. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 8 клас. Косенко Ю. М.

  Дорогі друзі!

  Ви відкрили підручник «Історія України» для 8-го класу. Вам цікаво, про що він? Адже, вивчаючи історію України в 7-му класі, ви зробили тільки перші кроки до пізнання минулого нашої країни. Ви дізналися про життя східних слов’ян, вивчали діяльність легендарних князів древньої Русі, дізналися про устрій, побут та культуру Київської держави. Вам стало відомо про утворення Галицько-Волинської держави та боротьбу її князів за свободу рідного краю, також вивчали про життя народу під владою литовських та польських магнатів.

  У 8-му класі ви поглибите свої знання. Ознайомитесь із виникненням та діяльністю українського козацтва, дізнаєтесь про легендарних ватажків Запорозької Січі та гетьманів України та вивчите культуру козацької доби та довідаєтесь про боротьбу українців за свою незалежність впродовж багатьох століть.

 • Історія України (поглиблене вивчення). 8 клас, (2021). Гісем О. В.

  Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в п’ять розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

  Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб. Слова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, необхідно перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, імена історичних осіб, нові поняття й терміни.

  Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового.

 • Історія України. 8 клас, (2021). Гісем О. В.

  Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в п’ять розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

  Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Слова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття і терміни.

 • Історія України (поглиблене вивчення). 8 клас, (2021). Власов В. С.

  Цього року ви докладно вивчатимете ранньомодерну історію України – від кінця XV ст. до кінця XVIII ст. Подорожуючи минулим, довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов сформувалося українське козацтво та як йому вдалося створити українську національну державу. Дізнаєтеся, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду та яким чином вони впливають на наше сьогодення. Помічником для вас буде цей підручник. Кожен параграф відповідає одному або двом урокам. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики.

 • Історія України. 8 клас, (2021). Власов В. С.

  Цього року ви докладно вивчатимете ранньомодерну історію України – від кінця XV ст. до кінця XVIII ст. Подорожуючи минулим, довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов сформувалося українське козацтво та як йому вдалося створити українську національну державу. Дізнаєтеся, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду та яким чином вони впливають на наше сьогодення. Помічником для вас буде цей підручник. Кожен параграф відповідає одному або двом урокам. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики.

 • Історія України. 8 клас, (2021). Дудар О. В.

  Любі восьмикласники та восьмикласниці!

  Період Раннього Нового часу — ХVI–XVIII ст. — на українських землях часто називають козацькою добою. І хоча саме з козацтвом пов’язані масштабні зміни, значні досягнення та трагічні поразки, не варто забувати, що це також період геніальних українських митців, науковців і церковних діячів.

 • Історія України. 8 клас, (2021). Щупак І. Я.

  Шановні восьмикласники й восьмикласниці!

  Ми продовжуємо мандрівку історією України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії.

 • Історія України. 8 клас, (2021). Хлібовська Г. М.

  Підручник з історії України для 8 класу містить навчальний матеріал, присвячений подіям, явищам і процесам української ранньо-модерної історії XVI-XVIII століть. Завдання для учнів/учениць, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. До кожного розділу розроблено практичну роботу за однією з тем, зазначених у програмі. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, дозволяє сформувати вміння аналізувати різноманітні джерела, висловлювати судження і спрямований на полегшення взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці.

 • Історія України. 8 клас. Струкевич О. К.

  Підручник орієнтований на вікові пізнавальні можливості восьмикласників, відображає досягнення сучасної вітчизняної історичної науки.

  У виданні максимально використано конкретні факти, щоб вибудувати живу й колоритну картину життя українців та Української козацької держави в ХVІ–ХVІІІ ст.

  Методичний апарат підручника дасть учителеві можливість застосовувати проблемний виклад, інтерактивні технології, а найголовніше — формувати в учнів перші дослідницькі вміння й навички.

  Текст супроводжують ілюстрації, мапи та схеми. Підручник завершується змістовним словником, який повною мірою охоплює понятійно-категоріальний апарат тексту.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Історія України. 8 клас. Гупан Н. М.

  Гупан Н. М. «Історія України» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Актуальний у сучасному суспільстві навчальний предмет викладено авторами підручника «Історія України. 8 клас» для ЗНЗ із навчанням українською і російською мовами в доступній та зручній формі. Використано багато ілюстративного матеріалу. Зображення забезпечують візуальне занурення учня в історичну епоху та є додатковим інформаційним джерелом для аналізу під час індивідуальної роботи та навчальної діяльності в парах і групах. Теоретичні відомості вдало доповнено уривками з історичних джерел, документами, цитатами із праць провідних учених-істориків. При чому наводяться різні погляди науковців та очевидців на одні й ті самі факти та історичні постаті. Повага до історичної пам’яті та української державності, любов до Батьківщини, до рідної мови, національних традицій, толерантне ставлення до кожної людини — це основні ціннісні орієнтири навчальної книги.

 • Історія України. 8 клас. Швидько Г. К.

  Період історії України XVI-XVIII ст., який вивчається у 8-му класі, надзвичайно цікавий розмаїттям подій, явищ, історичних осіб, радикальних суспільно-політичних і культурних змін. Водночас він є дуже складним для вивчення. Українські землі одночасно знаходилися в складі різних держав, що передбачає й особливості їхнього розвитку. Український народ не мав у цей період своєї державності, але вже визрівали умови для боротьби за її відродження. Це відбулося в середині XVII ст., коли внаслідок Національно-визвольної війни українського народу було створено козацьку державу.

  Матеріал курсу охоплює три періоди історії України: литовсько-польський, козацький та частково імперський, а за внутрішньою ознакою суспільного розвитку – початковий етап її новітньої історії.

 • Історія України. 8 клас. Сорочинська Н. М.

  Любі друзі!

  У цьому навчальному році ви продовжите вивчати систематичний курс історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події минулого нашої Батьківщини у XVІ–XVІІІ ст.

 • Історія України. 8 клас. Бурнейко І. О.

  Підручник з історії України для 8 класу відповідно до чинної програми з історії України подає навчальний матеріал курсу від першої половини XVI до кінця XVIII ст.

  Підручник є різнорівневим як за підбором методичного апарату, так і за групуванням та способом подачі навчального матеріалу. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань поруч із базовим авторським текстом є цитати фахових дослідників минувшини, уривки з першоджерел, схеми та картосхеми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань та матеріал для синхронізації подій з історії України та всесвітньої історії. Коректно подається матеріал складних міжетнічних та міжконфесійних стосунків із минулого України. Методичний апарат підручника передбачає можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії учителя та учнів на уроці, та на підвищення ефективності самостійної роботи учня з підручником. Девіз підручника: «Від сприймання базових знань про минуле України зокрема до розуміння спільноти людей загалом».

 • Історія України (поглиблене вивчення). 8 клас. Гісем О. В.

  Шановні учні!

  Цього року ви продовжите вивчати курс історії України. Як ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомитися з його структурою. Весь матеріал у ньому поділено на п’ять розділів, кожен із яких містить від п’яти до десяти параграфів, що, у свою чергу, складаються з декількох пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова й дати, а також тлумачення основних термінів і понять.