В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Фізика. 9 клас».

Показ 16 результатів

 • Фізика. 9 клас, (2009). Сиротюк В. Д.

  Юні друзі!

  Ви щойно відкрили підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, що він буде добрим помічником у вашій подорожі в країну знань про все багатство явищ навколишнього світу.

  Вивчаючи фізику в попередніх класах, ви дізналися про закономірності навколишнього світу, які розкриваються в механічних, теплових і світлових явищах, про те, як результати фізичних досліджень застосовують у техніці й побуті, переконалися в необхідності уважної, вдумливої та систематичної роботи з підручником. Ви навчилися працювати з фізичними приладами, виконувати досліди і проводити спостереження.

  У 9 класі ви вивчатимете електричні й магнітні явища, а також властивості речовини на рівні атома та його ядра. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти і пояснити ці явища. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони. їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

  Підручник містить багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або з допомогою вчителя, пропонуються спостереження, які допоможуть глибше зрозуміти фізичний смисл явищ, що вивчаються, «Історична довідка» у кінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.

 • Физика. 9 класс, (2009). Сиротюк В. Д.

  Юные друзья!

  Вы только что открыли учебник, с которым будете работать в течение учебного года. Надеемся, что он станет вам добрым помощником в путешествии в страну знаний, познанию всего разнообразия окружающего мира.

  Изучая физику в предыдущих классах, вы узнали о закономерностях окружающего мира, которые раскрываются в механических, тепловых и световых явлениях, о том, как результаты физических исследований применяют в технике и быту, убедились в необходимости внимательной, вдумчивой и систематической работы с учебником. Вы научились работать с физическими приборами, выполнять опыты и проводить наблюдения.

  В 9 классе вы будете изучать электрические и магнитные явления, а также свойства вещества на уровне атома и его ядра. Теоретический материал в учебнике поможет вам понять и объяснить эти явления. Обращайте внимание на текст, выделенный жирным шрифтом. Это физические термины, определения, важные законы и правила. Их необходимо помнить и уметь применять.

  В учебнике много иллюстраций, рассматриваются опыты, которые вы можете выполнить самостоятельно либо с помощью учителя, предлагается провести наблюдения, что поможет глубже понять физическую сущность изучаемых явлений, а в конце каждого параграфа, вне сомнения, расширит ваш кругозор.

 • Фізика. 9 клас, (2009). Божинова Ф. Я.

  Дорогі друзі!

  Ви вивчаєте фізику вже третій рік. Сподіваємося, ви зуміли оцінити достоїнства цієї дивовижної науки про природу, більш того — намагаєтесь, використовуючи набуті знання, усвідомлювати й пояснювати процеси, що відбуваються навколо.

  Комусь із вас цікавіше дивитися на світ очима фахівця-оптика, комусь — механіка, комусь — термодинаміка. Проте, навіть досконало володіючи знаннями лише про оптичні, механічні або теплові явища, неможливо зрозуміти, наприклад, принцип роботи ксерокса чи розібратися в електричній схемі найпростішого ліхтарика, а тим більш усвідомити, що саме вимірюють лічильником Ґейґера—Мюллера або як працює атомний реактор. Річ у тім, що робота всіх зазначених пристроїв ґрунтується або на законах електромагнетизму, або на законах ядерної фізики. Саме з ними на вас очікує знайомство у курсі фізики 9-го класу.

  Із розділу «Електричне поле» ви дізнаєтеся про світ нерухомих частинок, що мають електричний заряд. Вивченням таких частинок займається електростатика — наука про властивості та взаємодію нерухомих електричних зарядів.

  Напрямлений рух електричних зарядів вивчатиметься в розділі «Електричний струм». Ви довідаєтеся, за яких умов електричний струм існує, як він виникає, а головне — де його застосовують.

  Розділ «Магнітні явища» нерозривно пов’язаний із попереднім, адже магнітні явища є результатом руху заряджених частинок.

  У розділі «Атомне ядро. Ядерна енергетика» ви почнете знайомство із сильною ядерною взаємодією. Ви «зазирнете» углиб ядра, дізнаєтеся, що таке радіоактивність, коли слід боятися радіоактивного випромінювання, а коли воно є корисним. Ви довідаєтеся, що слугує «паливом» для атомних електростанцій і як вони працююють.

  Ясна річ, що без ваших зусиль зрозуміти й полюбити фізику не вийде. Учитися означає учити себе. Учитель і підручник тільки допоможуть вам в одержанні знань: донесуть необхідну інформацію, розшифрують складні поняття, покажуть стежку крізь нетрі фізичних задач. Тому уважно вивчайте зміст кожного параграфа. Зверніть увагу, що параграфи (або пункти в них), позначені зірочкою (*),— для тих, хто прагне дізнатися більше.

 • Физика. 9 класс, (2009). Божинова Ф. Я.

  Дорогие друзья!

  Вы изучаете физику уже третий год. Надеемся, вы сумели оценить достоинства этой удивительной науки о природе, более того, стараетесь, используя приобретенные знания, осознавать и объяснять процессы, происходящие вокруг.

  Кому-то из вас интереснее смотреть на мир глазами специалиста-оптика, комуто — механика, кому-то — термодинамика. Однако, даже в совершенстве владея знаниями лишь об оптических, механических или тепловых явлениях, невозможно понять, например, принцип работы ксерокса или разобраться в электрической схеме простейшего фонарика, а тем более понять, что именно измеряют счетчиком Гейгера или как работает атомный реактор. Дело в том, что работа всех указанных устройств основывается или на законах электромагнетизма, или на законах ядерной физики. Именно с ними вы познакомитесь в курсе физики 9-го класса.

  Из раздела «Электрическое поле» вы узнаете о мире неподвижных частиц, имеющих электрический заряд. Изучением таких частиц занимается электростатика — наука о свойствах и взаимодействии неподвижных электрических зарядов.

  Направленное движение электрических зарядов вы будете изучать в разделе «Электрический ток». Вы узнаете, при каких условиях электрический ток существует, как он возникает, а главное — где его используют.

  Раздел «Магнитные явления» неразрывно связан с предыдущим, ведь магнитные явления возникают в результате движения заряженных частиц.

  В разделе «Атомное ядро. Ядерная энергетика» вы «заглянете» вглубь атомного ядра, узнаете, что такое радиоактивность, когда нужно бояться радиоактивного излучения, а когда оно полезно. Вы выясните, что служит «топливом» для атомных электростанций и как они работают.

  Конечно, без ваших усилий понять и полюбить физику не удастся. Учиться — это значит учить себя. Учитель и учебник только помогут вам в получении знаний: донесут необходимую информацию, расшифруют сложные понятия, укажут тропинку в хитросплетениях физических задач. Поэтому внимательно изучайте содержание каждого параграфа. Обратите внимание, что параграфы (или пункты в них), обозначенные звездочкой (*),— для тех, кто стремится узнать больше.

 • Фізика. 9 клас, (2009). Шут М. І.

  Поради для учнів

  Підручник є для вас основним джерелом знань. Тому, працюючи з підручником, ви повинні налаштуватися на серйозну, кропітку роботу, на глибоке усвідомлення змісту навчального матеріалу.

  Роботу з підручником здійснюйте у такій послідовності:

  • ознайомтесь із загальною будовою підручника, його змістом, передмовою. Це дасть вам можливість одержати загальне уявлення про підручник, а також питання, які в ньому розглядаються;
  • читайте матеріал параграфа від початку до кінця;
  • виявляйте незнайомі слова, терміни, вирази, назви і намагайтеся знайти роз’яснення за допомоги додаткових засобів;
  • при повторному читанні тексту вирізняйте основні думки та намагайтеся поступово усвідомити прочитане;
  • класифікуйте й узагальнюйте факти, формулюйте основні ідеї, викладені у параграфі.

  Підручник містить рубрики:

  • Поглибте свої знання
  • Від теорії до практики
  • Підготуйте повідомлення
  • Це цікаво знати
  • Історична довідка

  Як бачите, кожна рубрика має колір. Ознайомтесь з деякими з них.

 • Фізика. 9 клас, (2009). Коршак Є. В.

  Дорогий друже!

  Цим підручником завершується вивчення фізики в основній школі, що є фундаментом для її поглибленого і профільного вивчення у старшій школі чи в інших загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

  Тут ти ознайомишся з цікавими і важливими для практики електромагнітними явищами, з найважливішими уявленнями фізики атомів та їх основними застосуваннями в галузі ядерної енергетики, важливими для розвитку твоїх уявлень про фізичну картину світу, про науково-технічний прогрес.

  У ході вивчення матеріалу ти здобудеш ґрунтовні знання про електромагнітне поле, електричний струм та його закономірності, про те, як проводять електричний струм різні середовища, як попередити ураження струмом, що можуть статися при користуванні ним.

  Ще матимеш величезне задоволення від самостійного дослідження фізичних явищ під час виконання лабораторних робіт, навчишся користуватись електричними приладами, ознайомишся з методами наукового пізнання.

 • Фізика (поглиблене вивчення). Повторне видання. 9 клас. Засєкіна Т. М.

  Юні друзі й подруги!

  Вивчаючи фізику в 7 й 8 класі, ви переконалися, що ця наука відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити явища, які трапляються вам на кожному кроці. У 9 класі, вивчаючи електромагнітні й світлові явища, а також процеси, що відбуваються в атомах й атомних ядрах, ви зробите ще більше відкриттів! Окрім цього, ви ще раз, але вже більш ґрунтовно, дослідите механічні явища, а також дізнаєтеся про еволюцію фізичної картини світу і вплив фізики на розвиток суспільства та науковотехнічний прогрес.

  Полегшить вам цей шлях пізнання книжка, яку ви тримаєте в руках і з якою працюватимете впродовж навчального року. У цьому підручнику — п’ять розділів. Перед кожним з них коротко викладено суть матеріалу, що міститься в даному розділі, а наприкінці, у рубриці «Підсумки до розділу…», узагальнено й систематизовано навчальний матеріал. Розділи поділено на параграфи, що починаються з коротких рубрик «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Ці рубрики повідомлять вам про основні питання, які розглядатимуться в параграфі, а також підкажуть, що потрібно пригадати з раніше вивченого. В основному тексті параграфа формули, визначення й поняття для зручності виділено шрифтом і кольором. Важливу й цікаву інформацію розміщено на кольоровому фоні.

 • Фізика. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна Т. М.

  Юні друзі й подруги!

  Вивчаючи фізику в 7 й 8 класі, ви переконалися, що ця наука відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити явища, які трапляються вам на кожному кроці. У 9 класі, вивчаючи електромагнітні й світлові явища, а також процеси, що відбуваються в атомах й атомних ядрах, ви зробите ще більше відкриттів! Окрім цього, ви ще раз, але вже більш ґрунтовно, дослідите механічні явища, а також дізнаєтеся про еволюцію фізичної картини світу і вплив фізики на розвиток суспільства та науковотехнічний прогрес.

  Полегшить вам цей шлях пізнання книжка, яку ви тримаєте в руках і з якою працюватимете впродовж навчального року. У цьому підручнику — п’ять розділів. Перед кожним з них коротко викладено суть матеріалу, що міститься в даному розділі, а наприкінці, у рубриці «Підсумки до розділу…», узагальнено й систематизовано навчальний матеріал. Розділи поділено на параграфи, що починаються з коротких рубрик «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Наприкінці кожного параграфа є рубрика «Підбиваємо підсумки», яка допоможе вам краще запам’ятати головне.

 • Фізика. Повторне видання. 9 клас. Сиротюк В. Д.

  Юні друзі!

  Ви щойно розгорнули підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, що він буде добрим помічником в опануванні фізики – науки про все багатство явищ навколишнього світу.

  Вивчення фізики – це нелегка праця, адже шлях у науку завжди важкий. Радість пізнання дається тільки як нагорода за перемогу над труднощами, її можна порівняти з почуттями, які переповнюють під час сходження на вершину.

  Будьте наполегливими та уважними. Намагайтесь якомога краще засвоїти навчальний матеріал. Частіше обмінюйтесь одне з одним думками щодо прочитаного. Для з’ясування важких і спірних питань звертайтесь, у першу чергу, до вчителя/вчительки, а також використовуйте додаткові джерела інформації – довідники, енциклопедії, інтернет тощо. Для перевірки правильності розуміння вивченого матеріалу корисно обговорювати повідомлення, доповіді учнів та ін.

  У 9-му класі ви вивчатимете магнітні і світлові явища, механічні і електромагнітні хвилі, фізику атома й атомного ядра, фізичні основи атомної енергетики, взаємодію тіл, закони збереження, ознайомитеся з основними законами механіки, оптики, атомної фізики. Теоретичний матеріал цього підручника допоможе вам зрозуміти й пояснити відповідні процеси та явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, означення, важливі правила і закони, які потрібно запам’ятати і вміти застосовувати.

 • Фізика. Повторне видання. 9 клас. Бар’яхтар В. Г.

  Дорогі друзі!

  Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

  Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

  Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати набуті знання в повсякденному житті.

  Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: «Підбиваємо підсумки», «Контрольні запитання», «Вправа». Для чого вони потрібні і як із ними краще працювати?

  У рубриці «Підбиваємо підсумки» подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

  «Контрольні запитання» допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

  Рубрика «Вправа» зробить вашу подорож у дивовижний світ фізики ще цікавішою, адже ви зможете застосувати набуті знання на практиці.

  Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності — від доволі простих, що потребують лише уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. Номер кожного завдання має свій колір (у порядку підвищення складності: синій, зелений, оранжевий, червоний, фіолетовий).

 • Фізика (поглиблене вивчення). 9 клас. Засєкіна Т. М.

  Юні друзі!

  Вивчаючи фізику в 7 й 8 класі, ви переконалися, що ця наука відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити явища, які трапляються вам на кожному кроці. У 9 класі, вивчаючи електромагнітні й світлові явища, а також процеси, що відбуваються в атомах й атомних ядрах, ви зробите ще більше відкриттів! Окрім цього, ви ще раз, але вже більш ґрунтовно, дослідите механічні явища, а також дізнаєтеся про еволюцію фізичної картини світу і вплив фізики на розвиток суспільства та науковотехнічний прогрес.

 • Фізика. 9 клас. Засєкіна Т. М.

  Юні друзі!

  Вивчаючи фізику в 7 й 8 класі, ви переконалися, що ця наука відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити явища, які трапляються вам на кожному кроці. У 9 класі, вивчаючи електромагнітні й світлові явища, а також процеси, що відбуваються в атомах й атомних ядрах, ви зробите ще більше відкриттів! Окрім цього, ви ще раз, але вже більш ґрунтовно, дослідите механічні явища, а також дізнаєтеся про еволюцію фізичної картини світу і вплив фізики на розвиток суспільства та науковотехнічний прогрес.

 • Физика. 9 класс. Сиротюк В. Д.

  Материал учебника соответствует новой программе по физике. Объяснение учебного материала сопровождается примерами наблюдений, опытов и практических заданий, а завершается вопросами для самопроверки. В учебнике есть 7 лабораторных работ, физические задачи разных уровней сложности, творческого характера и практической направленности, тестовые задания. Рубрики «Для любознательных» и «Это интересно знать» способствуют повышению интереса учеников к предмету.

 • Фізика. 9 клас. Сиротюк В. Д.

  Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є 7 лабораторних робіт, фізичні задачі різних рівнів складності, творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики «Для допитливих» та «Це цікаво знати» сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.

 • Физика. 9 класс. Барьяхтар В. Г.

  В этом учебном году вы продолжите свое путешествие в мир физики. Как и раньше, вы будете наблюдать явления природы, проводить увлекательные научные эксперименты и на каждом уроке делать собственные открытия.

  Будьте внимательны и настойчивы, изучая каждый параграф, и тогда вы сможете понять суть изложенного материала и применить полученные знания в повседневной жизни.

 • Фізика. 9 клас. Бар’яхтар В. Г.

  Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

  Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.