В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Математика. 11 клас».

Показ 6 результатів

 • Математика. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Бевз Г. П.

  Передмова

  Про користь математики для людей різних інтересів і професій добре знаємо. Ось як про це говорили відомі математики:

  «Вивчення математики важливе з двох поглядів: по-перше, через сильний вплив цієї строгої науки на розвиток розумових здібностей; по-друге, через загальність її застосувань» (Μ.В. Остроградський).

  «Без знання математики неможливо зрозуміти ні основ сучасної техніки, ні того, як вчені вивчають природні й соціальні явища» (А.Μ. Колмогоров).

  «Є одна наука, без якої неможлива жодна інша. Це – математика. Її поняття, зображення й символи служать тією мовою, якою говорять, пишуть і думають інші науки. Вона пояснює закономірності складних явищ, зводячи їх до простих, елементарних явищ природи. Вона передбачає і далеко наперед вираховує з величезною точністю перебіг подій» (С.Л. Соболев).

  Ця книжка – підручник, за яким ви будете завершувати вивчення математики в середній школі. Щоб уявити її всю та зрозуміти, яке місце відводиться в ній матеріалу 11-го класу, розгляньте таблицю, де кольором виділено матеріал, який ви будете вивчати цього року.

  Підручник адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою рівня стандарту. Програма передбачає як спільне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу. Загалом для вивчення всього курсу відводиться 3-4 години на тиждень. Основним для вас у навчанні математики є розвиток загальної та математичної культури і формування навичок застосування математичних знань.

 • Математика. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Афанасьєва О. М.

  Дорогий юний друже!

  Перед Вами підручник з предмета «Математика». Його головне призначення — допомогти Вам систематизувати, розширити і поглибити знання й уміння, які необхідні для математичного моделювання та дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь, похідної, інтеграла, ймовірності та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізикою, хімією, біологією тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу і розв’язання різних проблем.

  Підручник для 11-го класу складається із семи розділів. Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

  Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів пункту в їхньому взаємозв’язку.

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. Нелін Є. П.

  Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці!

  У цьому навчальному році ви продовжуєте вивчати Математику.

  З курсу Алгебри і початків аналізу 10 класу ви вже знаєте методи розв’язування рівнянь і нерівностей, вмієте досліджувати функції, зокрема за допомогою похідної. В 11 класі ви познайомитеся з новими видами функцій — показниковою і логарифмічною, відповідними рівняннями й нерівностями, а також принципово новим поняттям — інтегралом, навчитеся застосовувати його до розв’язування задач, більшість з яких виникла внаслідок практичної діяльності людини.

  У 9 класі ви починали знайомитися з основами комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. Цього року ви поглибите свої знання в цій галузі, навчитеся користуватися відповідними інструментами цієї науки, усвідомите її значення в житті сучасної людини.

  У курсі Геометрії ви докладніше дізнаєтеся про многогранники, познайомитеся з тілами обертання, навчитеся будувати їх перерізи, обчислювати об’єми і площі поверхонь, — це може знадобитися навіть тим, хто не збирається пов’язувати своє життя з математикою, — хоча б для того, щоб зробити святковий ковпачок малечі чи склеїти модель лицарського замку.

  Сподіваємося, ви отримаєте задоволення, опановуючи курс Математики, а набутий досвід допоможе вам успішно впоратися з багатьма задачами, які постануть перед вами в дорослому житті.

  Бажаємо вам успіхів!

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. Мерзляк А. Г.

  Любі одинадцятикласники та одинадцятикласниці!

  У цьому навчальному році ви закінчуєте школу, і ми сподіваємося, що отримані знання стануть для вас надійним підґрунтям в опануванні майбутньою професією. Маємо надію, що в цьому вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

  Текст підручника поділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. Вивчаючи теоретичний матеріал пункту, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші математичні твердження. Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

  У цій книзі ви ознайомитеся з низкою важливих теорем. Деякі з них подано з доведеннями. У тих випадках, коли доведення виходять за межі розглядуваного курсу, у підручнику наведено тільки формулювання теорем.

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. Істер О. С.

  Шановні одинадцятикласниці та одинадцятикласники!

  Протягом навчання в 11 класі ви продовжите опановувати шкільний курс «Математика», у якому об’єднано матеріал кількох галузей математичної науки.

  Нагадаємо, що математика є основним засобом у багатьох галузях науки і техніки. Без математики не можуть існувати медицина, економіка, машинобудування. Певних знань з математики та вміння їх застосовувати вимагає й вивчення інших шкільних навчальних предметів. Наприклад, без математики неможливо уявити фізику, хімію, інформатику тощо. Сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах також потребують володіння певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосування до розв’язування практичних задач. Тому одне з головних завдань курсу математики старшої школи – допомогти кожному з вас досягти такої практичної компетентності, яка б забезпечила готовність до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної діяльності, до оволодіння обраною професією. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам у цьому.

  Вивчення математики потребуватиме від вас наполегливості, логіки мислення,просторової уяви.

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. Бевз Г. П.

  Настав новий навчальний рік — визначальний у вашому житті. Ви стоїте на порозі вибору майбутньої професії. Ця книжка — підручник, за яким ви будете завершувати вивчення математики в середній школі. Це інтегрований курс математики, до якого входять найважливіші теми з алгебри, початків аналізу та з геометрії. Їх вивчення сприятиме оволодінню системою математичних знань, навичок і вмінь, які потрібні у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності. Набуті математичні компетентності допоможуть у вивченні інших шкільних дисциплін та продовженні навчання в інших закладах освіти.

  Окремі теми ви вже знаєте з попередніх класів, а більшість — зовсім нові. Намагайтеся опанувати їх.