В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Математика. 10 клас».

Показ 10 результатів

 • Математика. Алгебра и начала анализа и геометрия. 10 класс, (2018). Мерзляк А. Г.

  Дорогие десятиклассники и десятиклассницы!

  Сегодня нет такой области науки, где не применялись бы достижения математики. В физике и химии, астрономии и биологии, географии и экономике, даже в лингвистике и истории применяют «математический инструмент».

  Надеемся, что получить глубокие математические знания вам поможет учебник, который вы держите в руках. Он состоит из двух разделов: первый посвящен алгебре и началам анализа (пункты 1–26), второй — геометрии (пункты 27–43).

  Алгебра и начала анализа — полезный и очень интересный учебный предмет. Он развивает аналитическое и логическое мышление, исследовательские навыки, математическую культуру, сообразительность. В этом году вы начинаете знакомство с элементами математического анализа; вам предстоит рассматривать новые классы функций, изучать их свойства, осваивать методы исследования функций.

  Раздел геометрии, в котором изучают фигуры в пространстве и их свойства, называют стереометрией. Именно этот раздел геометрии вы будете изучать в 10 и 11 классах. Слово «стереометрия» происходит от греческих слов «стереос» — «объемный», «пространственный» и «метрео» — «измерять». Знать стереометрию чрезвычайно важно. Без пространственного воображения и глубоких геометрических знаний невозможно освоить инженерные профессии, строительное или архитектурное дело, работать в области компьютерной графики, дизайна, моделирования одежды и обуви и т.д.

  Желаем успеха!

 • Математика. Рівень стандарту. 10 клас, (2011). Бевз Г. П.

  Передмова

  Науку математику можна розглядати з різних точок зору. Одні бачать у ній насамперед своєрідний інструмент для науковців, інженерів і техніків. Бо за допомогою математичного моделювання можна порівняно легко і швидко розв’язувати дуже важливі прикладні проблеми, які іншими методами розв’язувати надто дорого або неможливо.

  Математика не тільки корисний інструмент чи засіб, а й значна частина загальнолюдської культури. Якщо історик описує тільки війни і революції, діяльність царів, полководців і митців, його історія неповна, однобічна. Homo sapiens – людина мисляча. Тому історія людства передусім має містити описи діяльності кращих мислителів, зокрема й математиків. Чи відоме вам найбільше відкриття XVII ст.? Воно стосується математики. А чи може історик обминати найважливіші відкриття? Які найістотніші зміни відбулися в другій половині XX ст.? Створення швидкодіючих електронних обчислювальних машин (ЕОМ), а на їх основі – комп’ютерів. Комп’ютеризація науки і виробництва безперечно вносить у розвиток людства зміни набагато важливіші й вагоміші, ніж зміни урядів, локальні війни і будь-що інше. Щоб правильно описати цю епоху, історик має сказати про створення ЕОМ і комп’ютерів, а для цього він повинен хоч трохи знати історію математики.

  Математику можна порівняти з великим і барвистим квітником, у якому кожен може дібрати собі букет за смаком. Зрозуміло, щоб зробити це, спершу треба ввійти в цей квітник.

  Ласкаво просимо!

 • Математика. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Бурда М. І.

  Дорогі учні!

  Ви приступаєте до вивчення курсу математики, який складається з двох частин — алгебри і початків аналізу та стереометрії — розділу геометрії.
  У першій частині курсу математики ви систематизуєте і поглибите знання про степінь числа, властивості вже відомих функцій, ознайомитеся з новими функціями — степеневими і тригонометричними. Виробите вміння будувати графіки функціональних залежностей, застосовувати вивчені поняття і властивості до розв’язування задач та дослідження найпростіших математичних моделей.

  Друга частина курсу математики присвячена стереометрії — розділу геометрії про властивості фігур у просторі. У 9 класі ви ознайомилися з деякими властивостями таких фігур. Знаєте, як можуть розміщуватися в просторі прямі та площини, як знаходити поверхні та об’єми окремих видів многогранників і тіл обертання. Тепер ви розширите і поглибите свої знання зі стереометрії. Дізнаєтеся про аксіоми стереометрії та наслідки з них, про паралельність і перпендикулярність у просторі. Виробите вміння застосовувати вивчені поняття, властивості й ознаки під час розв’язування задач та на практиці. Ви переконаєтеся, що знання й уміння зі стереометрії потрібні багатьом спеціалістам — архітекторам, будівельникам, конструкторам, токарям, фрезерувальникам та ін.

  Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового і задоволення від навчання!

 • Математика. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Афанасьєва О. М.

  Дорогий юний друже!

  Перед Вами підручник з предмета «Математика». Його головне призначення — допомогти Вам систематизувати, розширити й поглибити знання і вміння, які необхідні для математичного моделювання і дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізика, хімія, біологія тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу, у розв’язанні різних проблем.

  Підручник для 10 класу складається з чотирьох розділів. Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу, його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

  Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів у їхньому взаємозв’язку.

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Нелін Є. П.

  Шановні десятикласники і десятикласниці!

  Ви продовжуєте вивчати математику. Курс математики 10 класу (рівень стандарту) складається з двох частин: «Алгебра і початки аналізу» і «Геометрія».

  Алгебра і початки аналізу є новим для вас предметом, який об’єднує матеріал кількох галузей математичної науки. Поряд із розв’язуванням знайомих вам з курсу алгебри завдань, у 10 класі ви познайомитеся з новими видами функцій — степеневими і тригонометричними, відповідними рівняннями й нерівностями, а також принципово новим поняттям — похідною. Саме вивчення похідної і є одним із завдань математичного аналізу.

  У курсі геометрії ви починаєте вивчати розділ, який називається стереометрією. На відміну від попередніх класів ви тепер розглядатимете просторові об’єкти, завдяки чому розвинете просторову уяву, вміння подумки моделювати нові геометричні фігури й будувати їх зображення, а головне — оволодієте системою математичних знань, навичок і умінь, які необхідні для вивчення інших шкільних дисциплін і стануть вам у пригоді в повсякденному житті, майбутній діяльності.

  Засвоюючи стереометрію, ви ознайомитеся з новими геометричними поняттями і закономірностями, багато з яких люди здавна застосовують у виробничій діяльності, використовують в архітектурі, живописі тощо.

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Бурда М. І.

  Дорогі учні та учениці!

  Ви приступаєте до вивчення курсу математики, який складається з двох частин — алгебри і початків аналізу та стереометрії — розділу геометрії.

  У першій частині курсу математики ви систематизуєте й поглибите знання про степінь числа, властивості вже відомих функцій, ознайомитеся з новими функціями — степеневими і тригонометричними. Виробите вміння будувати графіки функціональних залежностей, застосовувати вивчені поняття і властивості до розв’язування задач та дослідження найпростіших математичних моделей. Ознайомитеся з елементами могутнього апарату математики — диференціального числення та його практичними застосуваннями.

  Друга частина курсу математики присвячена стереометрії — розділу геометрії про властивості фігур у просторі. Ви дізнаєтеся про аксіоми стереометрії та наслідки з них, про паралельність і перпендикулярність прямих і площин, координати й вектори у просторі. Виробите вміння застосовувати вивчені поняття, властивості й ознаки під час розв’язування задач та на практиці. Ви переконаєтеся, що знання й уміння зі стереометрії потрібні в повсякденному житті, а також у професійній діяльності багатьох фахівців — архітекторів, будівельників, конструкторів, токарів, фрезерувальників та ін.

  Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового й задоволення від навчання!

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Істер О. С.

  Шановні десятикласниці та десятикласники!

  Математика є основним засобом у багатьох галузях науки і техніки. Без математики не можуть існувати медицина, економіка, машинобудування. Певних знань з математики та готовності їх застосовувати вимагає й вивчення багатьох шкільних навчальних предметів. Наприклад, без математики неможливо уявити фізику, хімію, інформатику. Сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах також потребують володіння певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосування до розв’язування практичних задач. Тому одне з головних завдань курсу математики старшої школи – допомогти кожному з вас досягти такої практичної компетентності, яка б забезпечила готовність до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної діяльності, до оволодіння обраною професією. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам у цьому.

  Для зручності матеріал підручника структуровано за допомогою розділів, параграфів, рубрик. Кожен параграф містить теоретичний матеріал, зразки розв’язування задач і виконання вправ, запитання до теоретичного матеріалу, завдання для класної і домашньої робіт тощо. Теоретичний матеріал підручника автор намагався викласти простою, доступною мовою, проілюструвати малюнками та прикладами застосування математики в повсякденному житті.

  Підручник містить багато цікавих фактів з історії становлення та розвитку математичної науки, виникнення основних її понять, життєвого шляху українських учених, які долучилися до творення шкільного курсу математики.

  Бажаємо вам успіхів у навчанні!

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Бевз Г. П.

  Шановні деcятикласники і деcятикласниці!

  Математика — значна частина загальнолюдської культури. Вона пронизує усі галузі людської діяльності і має неоціненне значення в техніці, економіці, біології, архітектурі, соціології тощо. За допомогою математичного моделювання можна порівняно легко і швидко вирішувати дуже важливі прикладні проблеми, які іншими методами розв’язувати надто дорого або неможливо.

  Той, хто знає математику, має не тільки на один «орган чуття» більше, ніж звичайна людина, а володіє більшим «ступенем свободи». З тривимірного простору йому зовсім не важко перейти в чотиривимірний чи в будь-який n-вимірний або в простір Банаха, Гільберта, Клейна тощо. А кожний із цих просторів — дивний своєрідний світ, багатший і корисніший від світів, вигаданих фантастами. Математика та її історія настільки багаті, що справжній філософ, історик, будь-який гуманітарій у них може знайти чимало цікавого й корисного.

  Математику можна порівняти з великим і барвистим квітником, у якому кожен може дібрати собі букет за смаком. Зрозуміло, щоб зробити це, спершу треба ввійти в цей квітник.

  Ласкаво просимо!

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Мерзляк А. Г.

  Любі десятикласники та десятикласниці!

  У наш час немає такої галузі науки, де не застосовують досягнень математики. У фізиці та хімії, астрономії та біології, географії та економіці, навіть у лінгвістиці та історії використовують
  «математичний інструмент».

  Сподіваємось, що отримати ґрунтовні математичні знання вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Він складається з двох розділів: перший присвячений алгебрі і початкам аналізу (пункти 1–26), другий — геометрії (пункти 27–43).

  Алгебра і початки аналізу — корисний і дуже цікавий навчальний предмет. Він розвиває аналітичне й логічне мислення, дослідницькі навички, математичну культуру, кмітливість. Цього року ви починаєте знайомство з елементами математичного аналізу; вам доведеться розглядати нові класи функцій, вивчати їхні властивості, опановувати методи дослідження функцій.

 • Математика. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 10 клас, (2017). Томенчук Л. С.

  Юний друже!

  Математика — одна з найдавніших і найцікавіших наук.

  Важко обійтися сьогодні без математики! Вона потрібна всім — і дорослим, і дітям. Ось чому так важливо її знати. У 10 класі, на порозі самостійного життя, ви завершуєте вивчення математичного матеріалу. Допоможе вам у цьому підручник, який ви щойно відкрили. У ньому є багато цікавих завдань.

  Матеріал у підручнику розбито на три розділи, кожний з яких складається з параграфів, а параграф у свою чергу, — з пунктів. Кожен пункт починається з викладу теоретичного матеріалу. Надруковане жирним шрифтом — це правила або інші важливі математичні твердження, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування прикладів чи задач. Читаючи теоретичний матеріал, основну увагу звертайте на слова, надруковані курсивом. Це математичні терміни.

  Зазначимо, що в курсі математики 10 класу є багато тем, які вивчались у попередніх класах, що дає можливість повторити раніше вивчений матеріал.

  Бажаємо успіху!