В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Геометрія. 10 клас».

Показ 11 результатів

 • Геометрія. Профільний рівень. 10 клас, (2018). Єршова А. П.

  Дорогі десятикласники і десятикласниці!

  У вашому шкільному житті розпочався новий етап — ви прийшли до старшої школи. На новий рівень виходить і вивчення геометрії. Наш подальший курс буде присвячено стереометрії — розділу геометрії, який вивчає фігури в просторі.

  Навіщо потрібна стереометрія? По-перше, вона знайомить із різноманіттям просторових форм, законами сприйняття і зображення тривимірних тіл — і завдяки цьому допомагає орієнтуватися в навколишньому світі. Архітектура, конструювання, будівництво неможливі без уміння відтворювати на кресленні уявні тривимірні об’єкти, їхні деталі та вузли. За статистикою, кожен десятий винахід людства здійснений із застосуванням геометрії, зокрема стереометрії, — за рахунок вибору оптимальної форми, вдалого розміщення тощо. Видатний архітектор ХХ ст. Ле Kорбюзьє не випадково назвав піраміду Хеопса «німим трактатом з геометрії», а саму геометрію — «граматикою архітектури».

  По-друге, стереометрія відкриває нові методи наукового пізнання, сприяє розвитку логічного мислення. Ви вже звикли до того, що вивчення геометрії щоразу змушує звертатися до логіки, опановувати закономірності правильного мислення. Курс стереометрії в цьому розумінні не є винятком, адже, за влучним спостереженням видатних математиків, стереометрія є таким поєднанням живої уяви і строгої логіки, завдяки якому вони взаємно організують і спрямовують одна одну.

  Сподіваємося, що перше знайомство зі скарбами наукової думки, зібраними під обкладинкою цього підручника, подарує вам те вишукане задоволення, яке завжди відчуває людина, доторкаючись до Вічного.

  Бажаємо вам успіхів!

 • Геометрія. Дворівневий підручник. Академічний рівень. Профільний рівень. 10 клас, (2010). Нелін Є. П.

  Дорогі друзі!

  Мета даного підручника — допомогти вам вивчити розділ геометрії, який називають стереометрією. У попередніх класах ви вивчали в основному властивості плоских фігур, тепер приступаєте до вивчення просторових об’єктів. У процесі вивчення стереометрії ви вдосконалюватимете свої навички логічного мислення, розвиватимете просторові уявлення, уміння в думках моделювати нові геометричні фігури і будувати їх графічні зображення.

  Засвоюючи стереометрію, ви будете ознайомлюватися з новими геометричними поняттями і закономірностями, багато з яких упродовж сторіч люди застосовують у виробничій діяльності, використовують в архітектурі й живописі. Одержані знання допоможуть вам зрозуміти, чому геометричні властивості викликають незмінний інтерес творців прекрасного. Наприклад, теоретик мистецтва Раннього Відродження, італійський учений Леон Батіст Альберті (1404-1472) підкреслював значення геометрії в живописі, а геніальний французький архітектор XX ст. Шарль Едуар Ле Корбюзье (1887-1965) відзначав, що навколишній світ є світом геометрії і своїми художніми враженнями людина зобов’язана саме геометрії. Твори художників епохи Високого Відродження Леонардо да Вінчі (1452-1519) і Альбрехта Дюрера (1471-1528), величні споруди архітекторів старовини та сучасності переконливо свідчать про те, що геометрія була і залишається законодавицею моди в питаннях гармонії та краси.

 • Геометрія. Профільний рівень. 10 клас, (2010). Бевз Г. П.

  Шановні старшокласники!

  Геометрія – одна з найдавніших, найшляхетніших, корисних і цікавих наук. У ній – згусток значної частини загальнолюдської культури, надбаної людством за кілька тисячоліть. А ще вона є незамінним інструментарієм для науковців і виробничників, засобом для розвитку логічного мислення, просторової уяви, раціоналізаторських здібностей та інших корисних якостей волі і характеру молоді.

  Ось що писав про геометрію відомий архітектор XX ст. Ле Корбюзьє: «Тільки дотримуючись законів геометрії, архітектори давнини могли створити свої шедеври. Невипадково кажуть, що піраміда Хеопса – німий трактат з геометрії, а грецька архітектура – зовнішнє відображення геометрії Евкліда. Минули століття, але роль геометрії не змінилась. Як і раніше, вона залишається граматикою архітектора». І не тільки архітектора чи інженера-конструктора. Ця наука є своєрідною граматикою кожного фахівця, який використовує геометричні форми.

  Геометрія складається з двох частин: планіметрії і стереометрії. У попередніх класах ви вивчали в основному планіметрію, тепер переходите до вивчення стереометрії (від грец. στερεοζ – просторовий), в якій розглядаються властивості геометричних фігур у просторі.

 • Геометрія. Академічний рівень. 10 клас, (2010). Бурда М. І.

  Дорогі учні!

  Ви розпочинаєте вивчення стереометрії розділу геометрії про властивості фігур у просторі. У 9 класі ви ознайомилися з деякими властивостями таких фігур. Знаєте, яке взаємне розміщення у просторі прямих і площин, як знаходити поверхні та об’єми окремих видів многогранників і тіл обертання.

  Тепер ви розширите і поглибите свої знання зі стереометрії. Дізнаєтесь про аксіоми стереометрії та наслідки з них, про властивості паралельних та перпендикулярних прямої і площини, двох площин та про їх ознаки, як обчислювати у просторі відстані й кути. Виробите вміння застосовувати вивчені поняття, властивості й ознаки під час розв’язування задач та на практиці. Ви переконаєтесь, що знання і вміння зі стереометрії потрібні багатьом спеціалістам – архітекторам, будівельникам, конструкторам, токарям, фрезерувальникам та ін.

 • Геометрія. Академічний рівень. 10 клас, (2010). Біляніна О. Я.

  Шановний старшокласнику!

  Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навчання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження.

  Звичайно, розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від стану засвоєння математики. Тому математика – базова дисципліна. Вона – основа для успішного вивчення і засвоєння багатьох спеціальних дисциплін у різних галузях.

  Пропонуємо тобі новий підручник «Геометрія. 10 клас» академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука – один із специфічних засобів його відображення.

  Ти вже знаєш, що шкільний курс геометрії розділено на 2 частини: планіметрію та стереометрію. Цей підручник є початком вивчення стереометрії — науки, яка вивчає фігури та їхні властивості в просторі. Він складається із 7 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий зміст і характеристика цілей вивчення; виклад теоретичного матеріалу зі зразками розв’язання; вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів складності; задачі прикладного змісту; історичний матеріал у рубриці «З літопису геометрії»; запитання для самоконтролю; тест для самоконтролю.

 • Геометрия. Академический уровень. 10 класс, (2010). Билянина О. Я.

  Уважаемые старшеклассники!

  Научно-технический прогресс довольно стремительно изменяет характер существующих профессий и приводит к возникновению новых, в большей мере требующих от человека внимательности, сообразительности и быстроты реакции. Поэтому важнейшей задачей обучения сегодня является развитие логического мышления, усвоение общих методов научного исследования.

  Успешность выполнения этой задачи во многом определяется качеством усвоения математики как базовой дисциплины, закладывающей фундамент для изучения многих специальных дисциплин.

  Предлагаемый вашему вниманию новый учебник «Геометрия. 10 класс» академического уровня содержит учебно-практический материал для изучения окружающего мира, ведь геометрия как наука является одним из специфических средств его отображения.

  Вы уже знаете, что школьный курс геометрии состоит из 2 частей: планиметрии и стереометрии. В этом учебном году вам предстоит освоить начала стереометрии – науки, изучающей фигуры и их свойства в пространстве. Учебник, по которому вы будете работать, состоит из 7 модулей, имеющих следующую структуру: название модуля, его краткое содержание и цели изучения; изложение теоретического материала с образцами решений; упражнения, составленные в соответствии с четырьмя уровнями сложности; задачи прикладного содержания; исторический материал под рубрикой «Из летописи геометрии»; вопросы для самоконтроля; тест для самоконтроля.

 • Геометрія. Профільний рівень. 10 клас. Нелін Є. П.

  Шановні десятикласники і десятикласниці!

  Ви продовжуєте вивчати геометрію. Мета цього підручника — допомогти вам опанувати її розділ, який називається стереометрією. У попередніх класах ви вивчали плоскі фігури та їхні властивості, а тепер розглядатимете просторові об’єкти. У процесі вивчення стереометрії ви вдосконалите навички логічного мислення, розвинете просторову уяву, уміння подумки моделювати нові геометричні фігури й будувати їх зображення, а головне — оволодієте системою математичних знань, навичок і вмінь, які необхідні для вивчення інших шкільних дисциплін, продовження навчання, а також стануть у пригоді в повсякденному житті, майбутній діяльності.

  Засвоюючи стереометрію, ви ознайомитеся з новими геометричними поняттями і закономірностями, багато з яких люди здавна застосовують у виробничій діяльності, використовують в архітектурі, живописі тощо.

  Ви побачите зв’язок геометрії з мистецтвом і, напевно, погодитеся з думкою геніального французького архітектора XX ст. Шарля Едуара Ле Корбюзьє, що навколишній світ є світом геометрії і своїми художніми враженнями людина зобов’язана саме геометрії. Ви зрозумієте слова видатного французького математика і філософа Блеза Паскаля: «Того, хто володіє геометрією, ця наука просуває настільки далеко, що він виявляється озброєним абсолютно новою силою».

 • Геометрія (поглиблене вивчення). Профільний рівень. 10 клас. Мерзляк А. Г.

  Любі десятикласники та десятикласниці!

  Ми маємо надію, що ви не розчарувалися, обравши нелегкий шлях — вивчати математику за програмою поглибленого рівня. Це не просто. Потрібно бути наполегливими та завзятими, уважними й акуратним, при цьому найголовніше — не бути байдужими до математики, а любити цю красиву науку. Сподіваємося, що ви з інтересом будете засвоювати нові знання.

 • Геометрія. Профільний рівень. 10 клас. Мерзляк А. Г.

  Любі десятикласники та десятикласниці!

  Ми маємо надію, що ви не розчарувалися, обравши нелегкий шлях — вивчати математику за програмою профільного рівня.

  Це не просто. Потрібно бути наполегливими та завзятими, уважними й акуратними, при цьому найголовніше — не бути байдужими до математики, а любити цю красиву науку.

  Сподіваємося, що ви з інтересом будете засвоювати нові знання.

 • Геометрія. Профільний рівень. 10 клас. Істер О. С.

  Шановні десятикласниці та десятикласники!

  У попередніх класах ви вивчали планіметрію – геометрію на площині.

  Починаючи з 10-го класу, вивчатимете геометрію у просторі. Її називають стереометрією.

  Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам оволодіти такою системою знань з геометрії та набути тих компетентностей, які будуть потрібні не тільки в повсякденному житті, а й у майбутній трудовій діяльності та яких буде достатньо для продовження навчання у вищих навчальних закладах.

  Для зручності матеріал підручника струкгуровано за допомогою розділів, параграфів, рубрик. Кожен параграф містить теоретичний матеріал, зразки розв’язування задач і вправ, запитання до теоретичного матеріалу, завдання для класної і домашньої робіт, проектної діяльності, графічні роботи тощо.

 • Геометрія. Профільний рівень. 10 клас. Бевз Г. П.

  Шановні десятикласники і десятикласниці!

  Геометрія — одна з найдавніших, найшляхетніших, корисних і цікавих наук. У ній — згусток значної частини загальнолюдської культури, надбаної людством за кілька тисячоліть. А ще вона є незамінним інструментарієм для науковців і виробничників, засобом для розвитку логічного мислення, просторової уяви, раціоналізаторських здібностей та інших позитивних і корисних рис характеру молоді. Ось що говорив про геометрію Платон:

  «Геометрія є пізнання всього існуючого»