В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Географія. 7 клас».

 • Географія. Повторне видання. 7 клас, (2020). Бойко В. М.

  Дорогі друзі!

  У 7 класі ви продовжите вивчати географію. Ви дізнаєтеся про особливості природи материків: який мають рельєф, де клімат посушливий, а де — вологий, чому утворилися великі пустелі й непрохідні ліси. Не менш цікавими є й океани — з їх глибоководними жолобами і підводними вулканами, рухом води і температурними аномаліями, дивовижними мешканцями підводного світу. Ви також отримаєте уявлення про народи, які населяють континенти та острови, особливості їхньої культури та господарства.

  Водночас ви поглибите знання про закономірності розвитку оболонок-сфер Землі, з якими ознайомилися у 6 класі. Більше дізнаєтеся про мандрівників, чиї подорожі й відкриття забезпечили географічне пізнання суходолу і водних просторів. Працюючи з географічними картами, ви розвиватимете вміння орієнтуватися у просторі.

  Вивчення материків і океанів надасть можливість не тільки уявляти той чи інший куточок світу, а й розуміти, що доля всієї планети залежить від діяльності людей, від поведінки кожного з нас. Ці знання і навички в майбутньому допомагатимуть вам розуміти поточні події у світі, свідомо користуватися різноманітною інформацією, а головне — вберегти нашу планету.

 • Природознавство. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 7 клас, (2020). Косенко Ю. М.

  Дорогі друзі!

  Ви відкрили підручник «Природознавство» для 7 класу. Вам цікаво, про що він? Адже вивчаючи природознавство у попередніх класах, ви зробили тільки перші кроки до пізнання прекрасного світу довколишньої природи. У 5 класі ви ознайомилися з найбільш важливою інформацією про Всесвіт, Землю, нашу державу та рідний край, про будову нашої планети, її корисні копалини, про кількість людей, використання ними природних ресурсів тощо. У 6 класі на уроках природознавства ви багато дізналися про неживу природу, опрацювавши розділи «Вода», «Повітря», «Корисні копалини» та «Ґрунт».

  Під час вивчення курсу «Природознавство» у 7 класі ви поглибите свої знання з попередніх тем. Також дізнаєтеся багато корисного про рослинний світ: квіткові рослини, дерева, кущі та трави. Ознайомитеся з рослинами лісу, саду й поля, навчитеся доглядати за кімнатними та квітково-декоративними рослинами.

  Підручник складається із восьми розділів. У них висвітлена найважливіша інформація про види рослин, способи догляду за ними, місця поширення та їх охорону. Кожний параграф містить навчальний текст з ілюстраціями. Фотографії та малюнки допоможуть вам краще засвоїти навчальний матеріал.

 • Географія материків і океанів. 7 клас, (2007). Пестушко В. Ю.

  Юні друзі!

  Як швидко плине час! Здається, лише вчора ви зробили перші кроки до пізнання нашої Землі. А сьогодні перед вами новий, ще більший і дивовижніший світ географії – географії материків і океанів.

  Однак, перш ніж поринути в нього, пригадаємо деякі загальні географічні закономірності земної кулі: як і чому змінюється час на нашій планеті, звідки з’являються стійкі та рухливі ділянки земної кори, за якими правилами поширюються на Землі природні зони тощо. Цим та іншим питанням присвячений Вступ.

  Майже три чверті Землі вкрито водою. Це – Світовий океан. Ви вивчатимете його частинами – окремими океанами, кожний з яких має свої особливості. Допомогти вам зрозуміти їх і водночас усвідомити єдність Океану – головне завдання першого розділу підручника.

  Наступний розділ розкриває у всій своїй величі й красі чарівний, а подекуди й екзотичний світ материків тропічних широт – Африки, Південної Америки, Австралії, льодового континенту – Антарктиди та материків Північної півкулі – Північної Америки та Євразії.

  У заключному розділі підручника йдеться про глобальні екологічні проблеми людства, що виникли внаслідок розвитку земної цивілізації, а також про способи їх подолання.

 • География материков и океанов. 7 класс, (2007). Пестушко В. Ю.

  Юные друзья!

  Как быстро летит время! Казалось, лишь вчера вы сделали первые шаги на пути познания нашей Земли. А сегодня перед вами предстал новый, еще более удивительный мир географии – географии материков и океанов. Но прежде чем окунуться в него, вспомним некоторые общие географические закономерности земного шара: как и почему изменяется время на нашей планете, откуда появляются устойчивые и подвижные участки земной коры, согласно каким правилам располагаются на Земле природные зоны и пр. Этим и другим вопросам посвящено Введение.

  Почти три четверти Земли покрыто водой. Это – Мировой океан. Вы будете изучать его части – отдельные океаны, каждый из которых имеет свои особенности. Понять эти особенности и в то же время осознать единство Океана – главная задача первого раздела учебника.

  Следующий раздел раскрывает во всем своем величии и красоте чарующий, а местами и экзотический мир материков тропических широт – Африки, Южной Америки, Австралии, ледяного континента – Антарктиды и материков Северного полушария – Северной Америки и Евразии.
  В заключительном разделе учебника говорится о глобальных экологических проблемах человечества, возникших вследствие развития земной цивилизации, а также о способах их преодоления.

 • Географія материків і океанів. 7 клас, (2007). Кобернік С. Г.

  Шановні друзі!

  У попередні роки ви ознайомилися з особливостями географії рідного краю та загальною географією. Розглянули Землю як планету, її оболонки, навчилися працювати з глобусом, планами місцвості й окремими географічними картами. Та це линю перші кроки до пізнання захоплюючої науки географії.

  Курс «Географія материків і океанів», який ви вивчатимете в 7 класі, розкрій перед вами загальні природні закономірності земної поверхні. Ви зрозумієте, що всі процеси і явища, що відбуваються у межах географічної оболонки, тісно пов’язані між собою. Вивчаючи материки й океани Землі, дізнаєтеся про історію їх відкриття, дослідження, особливості природи. Переконаєтеся: що географія це найдивовижніша реальність і водночас найреалістичніша фантастика. Хотілося б, щоб після вивчення географії материків і океанів ви зрозуміли, що Земля — наш спільний дім і його треба берегти.

 • География материков и океанов. 7 класс, (2007). Коберник С. Г.

  Уважаемые друзья!

  В прошлом году вы ознакомились с общей географией, рассмотрели Землю как планету, ее оболочки, научились работать с глобусом, планами местности и отдельными географическими картами. Но это лишь первые шаги к познанию увлекательной науки под названием география.

  Курс «География материков и океанов», который вы будете изучать в 7-м классе, раскроет перед вами общие закономерности естественных процессов, происходящих на земной поверхности, и вы поймете, что все они тесно связаны друг с другом. Изучая материки и океаны Земли, вы узнаете об истории их открытия, исследования, особенностях природы, убедитесь, что география — это и самая удивительная реальность, и в то же время самая настоящая фантастика. Хотелось бы, чтобы после изучения географии материков и океанов вы поняли, что Земля — наш общий дом и его необходимо беречь.

 • Географія материків і океанів. 7 клас, (2007). Бойко В. М.

  Дорогі друзі!

  У 7 класі ви продовжите вивчати географію. У курсі «Географія материків і океанів» ідеться про материки і океани, розмаїття їх природних комплексів і природних багатств. Ви також дізнаєтеся про народи, які населяють материки, та їх господарську діяльність.

  Разом з тим ви поглибите знання про закономірності розвитку оболонок-сфер Землі, з якими ознайомилися в 6 класі. Ви більше дізнаєтеся про мандрівників, чиї подорожі та відкриття забезпечили географічне пізнання материків і океанів. Ви удосконалюватимете вміння працювати з географічними картами, які орієнтують у просторі.

  Вивчаючи географію материків і океанів, ви поповните свої знання про нашу планету. Ці знання в майбутньому допомагатимуть вам розуміти перебіг подій у світі й свідомо користуватися різноманітною інформацією, в яку занурена сучасна людина. Географічні знання необхідні кожному, оскільки доля Землі дедалі більше залежить від діяльності людей, від поведінки кожного з нас. Отже разом з підручником відкривайте і вивчайте навколишній світ.

 • География материков и океанов. 7 класс, (2007). Бойко В. М.

  Дорогие друзья!

  В 7 классе вы продолжаете изучение географии. В курсе «География материков и океанов» вы узнаете о материках и океанах, о многообразии их природных комплексов и природных богатств. Вы также узнаете о населяющих материки народах, их хозяйственной деятельности.

  Кроме того, вы пополните знания о закономерностях развития оболочек-сфер Земли, с которыми ознакомились в 6 классе. Вы больше узнаете о путешественниках, чьи исследования и открытия обеспечили географическое познание материков и океанов. Вы будете совершенствовать свои умения работать с географическими картами, которые ориентируют в пространстве.

  Изучая географию материков и океанов, вы расширите свои знания о нашей планете. Эти знания в будущем помогут вам понимать ход событий в мире и сознательно пользоваться разнообразной информацией, без которой современному человеку сегодня не обойтись. Географические знания необходимы каждому, поскольку судьба Земли всё больше зависит от деятельности людей, от позиции каждого из нас. Итак, вместе с учебником открывайте и изучайте окружающий вас мир.

 • Географія. 7 клас. Пестушко В. Ю.

  Підручник складено за новою програмою з географії для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі підручник розкриває природні умови й ресурси материків та океанів як об’єктів регіональної географії.

  Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, а також словник основних географічних термінів і понять і словник географічних назв.

 • Географія. 7 клас. Гілецький Й. Р.

  Шановні учні!

  Щоб отримати міцні знання з курсу «Географія материків і океанів», потрібно не лише прочитати текст параграфів, а й використати весь допоміжний матеріал, який міститься у виданні.

  Підручник складається іє чотирьох розділів, які охоплюють по декілька тем. Кожен розділ починається зі своєрідної візитівки, де подано перелік тем та коротку довідку, про що ви дізнаєтеся і навчитеся робити у процесі опрацювання навчального матеріалу.

 • Географія. 7 клас. Бойко В. М.

  У 7 класі ви продовжите вивчати географію. Ви дізнаєтеся про особливості природи материків: який мають рельєф, де клімат посушливий, а де — вологий, чому утворилися великі пустелі й непрохідні ліси. Не менш цікавими є й океани — з їх глибоководними жолобами і підводними вулканами. рухом води і температурними аномаліями, дивовижними мешканцями підводного світу. Ви також дістанете уявлення про народи, які населяють континенти та острови, особливості їхньої культури та господарства.

 • Географія. 7 клас. Довгань Г. Д.

  Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. У ньому наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал.

  Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • География. 7 класс. Довгань Г. Д.

  Учебник содержит обязательный объем учебного материала, все необходимые теоретические сведения и понятия. В нем предложены программные практические работы и географические исследования. Карты, схемы и иллюстрации учебника помогут лучше усвоить учебный материал.

  Предназначено для учащихся 7 классов общеобразовательных учебных заведений.

 • Географія. 7 клас. Гільберг Т. Г.

  Підручник відповідає новому Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та новій програмі з географії.

  У ньому розкрито особливості природи нашої планети, материків і океанів. Підручник формує в учнів уявлення про різноманітність і єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природні умови.

  Видання містить фотографії, картосхеми і малюнки, що поглиблює навички та вміння учнів працювати з різними джерелами географічної інформації. Методичний апарат підручника активізує розвиток інтелектуальних і практичних умінь і навичок школярів, їхньої самостійної роботи й інтересу до вивчення природи материків і океанів.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Географія. 7 клас. Кобернік С. Г.

  Підручник відповідає новій програмі з географії для 7 класу, ураховує вікові особливості школярів. Методичний апарат і рубрики підручника спрямовані на якісне засвоєння навчального матеріалу й спонукають учнів до самостійного творчого пошуку, здійснення практичних дій і проведення власних досліджень.

 • Географія. 7 клас. Топузов О. М.

  Дорогі друзі, юні географи!

  У 7-му класі Ви вивчатимете один із найцікавіших географічних курсів – «Географія материків і океанів». Долучаючись до вивчення окремих регіонів нашої планети материків і океанів. Ви розширите свої знання про географічну оболонку та взаємозв’язки всередині неї. Попереду знайомство з найспекотнішим материком Африка, з її дивовижним світом тварин та пустелями; найхолоднішою Антарктидою, де є й українська полярна станція «Академік Вернадський»; унікальними природними комплексами найсухішої Австралії, до складу яких входять дивовижні рослини і тварини; найвологішим материком Південною Америкою, який перетинає найбагатоводніша річка Амазонка, та багатющою природою Північної Америки і Євразії – материків Північної півкулі. Не менш цікавою буде і мандрівка водами Світового океану.

 • Географія. 7 клас. Масляк П. О.

  Метою запропонованого підручника є формування географічних знань про природу материків і океанів та її цілісність, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас автори підручника намагалися розширити знання учнів про географічну оболонку та її компоненти шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання.

  Зміст та структуру підручника спрямовано на формування навчально-пізнавальної, інформаційної, картографічної, комунікативної, загально-культурної компетенцій учнів 7-го класу.

  Видання призначене для учнів, вчителів-географів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться географією.

 • География. 7 класс. Масляк П. О.

  Целью данного учебника является формирование географических знаний о природе материков и океанов и ее целостности, о населении и его жизнедеятельности в разных природных условиях. Также авторы учебника пытались расширить знания учеников о географической оболочке и ее компонентах путем использования нетрадиционных форм и методов обучения.

  Содержание и структура учебника направлены на формирование учебно-познавательной, информационной, картографической, коммуникативной, общекультурной компетенций учащихся 7-го класса.

  Издание предназначено для учеников, учителей-географов, преподавателей и студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется географией.