В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Креслення. 9 клас».

Показ 2 результатів

  • Креслення. 8-9 клас. Сидоренко В. К.

    Для сучасної людини мовне та письмове спілкування є звичною і постійною життєвою потребою. Проте ще набагато раніше, ніж з’явилася писемність, люди навчилися виконувати графічні зображення.. Поблизу іспанського селища Альтаміра збереглася печера — житло первісної людини, на стінах якої зображено сцени полювання на бізонів. У Сибіру в передгір’ях Алатау знайдено графічні зображення людей і звірів на скелях, виконані людиною понад 30 тисяч років тому. Ці та інші приклади свідчать про те, що спочатку люди намагалися графічно відображати свої враження і бачення навколишнього світу. Поступово виконувані людиною графічні зображення удосконалювались, ставали більш свідомими і виразними — з’явилися зображення знарядь праці, плани поселень, храмів тощо. Першим з таких зображень вважається зображення будівлі у розрізі на глиняній табличці (Новий Вавилон, 2400 р. до н. е.). Складність архітектури палаців, храмів, укріплень та інших споруд у країнах стародавньої культури (Стародавній Єгипет, Вавилон, Греція) дають підстави вважати, що вони будувались на основі креслень.

  • Черчение. 8-9 класс. Сидоренко В. К.

    Для современного человека устное и письменное общение является привычной и постоянной жизненной потребностью. Тем не менее, намного раньше письменности появились графические изображения. Близ испанского поселка Альтамира сохранилась пещера — жилье первобытного человека, на стенах которой изображены сцены охоты на бизонов. В Сибири в предгорьях Алатау найдены графические изображения людей и зверей на скалах, выполненные человеком свыше 30 тысяч лет назад. Эти и прочие примеры свидетельствуют о том, что сначала люди старались графически отображать свои впечатления и видение окружающего мира. Постепенно выполняемые человеком графические изображения совершенствовались, становились более осознанными и выразительными — появились изображения орудий труда, планы поселений, храмов и т.п. Первым из таких изображений считается изображение здания в разрезе на глиняной табличке (Новый Вавилон, 2400 г. до н.э.). Сложность архитектуры дворцов, храмов, укреплений и других сооружений в странах древней культуры (Древний Египет, Вавилон, Греция) дают основания считать, что они строились на основе чертежей.