• Хімія (поглиблене вивчення). Повторне видання. 9 клас. Бутенко А. М.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  У 8 класі ви засвоїли електронну теорію будови речовини та один з основних законів природознавства — закон періодичності у вигляді Періодичної системи хімічних елементів. Ви, напевно, усвідомили велику роль цих теоретичних знань у поясненні природних явищ.

  У 9 класі ви продовжите вивчення основ хімії — глибше та конкретніше розглянете основні типи хімічних реакцій: сполучення, розкладу, заміщення та обміну. Навчитеся складати рівняння окисно-відновних реакцій, а також термохімічні та йонно-молекулярні рівняння. Ви почнете вивчати нові складні речовини — органічні сполуки, їхні склад, будову та властивості.

  У підручнику міститься також інформація щодо впливу господарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Вона допоможе вам зрозуміти значення хімії в житті кожної людини, зокрема у збереженні її здоров’я та довкілля.

  Цей підручник забезпечує здобуття знань і опанування вмінь рівня, обов’язкового для учнів, які вивчають предмет поглиблено.

 • Хімія. Повторне видання. 9 клас. Ярошенко О. Г.

  Юні друзі й подруги!

  За цим підручником ви продовжите вивчати хімію. Набуті предметна й ключові компетентності знадобляться вам у повсякденному житті та подальшому особистісному розвитку.

  Навчальний матеріал підручника охоплює повторення основних питань курсу хімії 8 класу й чотири нові теми: «Розчини», «Хімічні реакції», «Початкові поняття про органічні сполуки», «Роль хімії в житті суспільства».

  Перші дві теми стосуються винятково важливих хімічних понять про розчини та хімічні реакції. Третя тема ознайомить вас із найважливішими органічними сполуками. У повсякденному житті органічні речовини вам трапляються частіше, ніж неорганічні, оскільки їх значно більше, вони є компонентами їжі й відіграють важливу біологічну роль.

  Щоб хімія в 9 класі була для вас зрозумілою й доступною, підручник структуровано таким чином: текст параграфа — учнівський експеримент — сторінка ерудованих — стисло про основне — знаємо, розуміємо — застосовуємо.

 • Хімія. Повторне видання. 9 клас. Савчин М. М.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  У цьому навчальному році ви завершите вивчення курсу хімії основної школи й отримаєте загальноосвітні та культурологічні знання, набудете досвід роботи з речовинами.

  Відповідно до програми 9 класу ви вивчатимете 4 теми. У першій темі «Розчини» ви дізнаєтеся не лише про різні види розчинів та їх практичне використання, а й розумітимете значення розчинів у різних галузях промисловості, побуті й життєдіяльності всіх живих організмів.

  Вивчення другої теми «Хімічні реакції» допоможе поглибити та розширити знання про хімічні реакції, закономірності їхнього перебігу, швидкість і залежність швидкості від зовнішніх чинників, узагальнити ці знання на якісно новому рівні.

  Третя тема «Початкові поняття про органічні сполуки» розкриє широкий світ органічних речовин, що містяться в складі клітин живих організмів на молекулярному рівні. Вивчення органічних речовин сприятиме розумінню біологічних процесів, з якими ви ознайомитеся в курсі біології.

  Четверта тема «Роль хімії в житті суспільства» узагальнює ваші знання з курсу хімії основної школи, системно об’єднує ключові світоглядні питання про багатоманітність речовин і взаємозв’язки між ними, даєзмогу усвідомити наукову картину світу, значення хімії в житті суспільства й екологічні проблеми, зумовлені хімічними виробництвами. Окрім того, ви дізнаєтеся про українських учених, які зробили неоціненний внесок у розвиток хімічної науки.

  Опанувавши й узагальнивши знання, уміння та досвід роботи з речовинами, за позитивного ставлення до вивчення хімії ви сформуєте необхідні для подальшого навчання та життя предметні й базові компетентності. Вам допоможе в цьому розв’язування розрахункових та експериментальних задач, виконання різнорівневих завдань, уміщених у рубриці «Завдання для самоконтролю», лабораторних дослідів і практичних робіт, навчальних пошукових і дослідницьких проєктів, демонстраційних і домашніх експериментів.

 • Хімія. Повторне видання. 9 клас. Григорович О. В.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Ви продовжуєте вивчати одну з найчудовіших наук — хімію.

  У 9 класі на вас чекають нові хімічні таємниці. Ви ознайомитеся з поширеними в природі системами — розчинами — та дізнаєтеся про основні закономірності хімічних процесів. Ви зануритеся в дивовижний світ органічних речовин, що приховує безліч секретів і цікавинок. Доторкнетеся до таємниць життя і зрозумієте, що хімія може пояснити багато явищ, які трапляються навколо вас: чому утворюється кислотний дощ, як примусити речовини взаємодіяти, чому автомобілі рухаються та багато іншого.

  Цей підручник — ваш головний помічник у вивченні хімії. Він містить увесь матеріал, який вам буде необхідний у 9 класі. Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками і практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу, розробок лабораторних дослідів та практичних робіт. Деякі запитання позначені зірочкою (*). Це завдання проблемно-пошукового змісту. На них ви не знайдете відповіді в параграфі. Обміркуйте ці запитання у вільний час, зверніться до додаткових джерел або обговоріть з учителем на уроці.

 • Хімія. Повторне видання. 9 клас. Попель П. П.

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

  На уроках хімії у 8 класі ви дізналися багато нового і цікавого про хімічні елементи та різні речовини. Вам стало відомо, що в хімії порції речовин оцінюють за кількістю атомів, молекул, йонів, які в них містяться. Читаючи підручник і виконуючи досліди, ви вивчили властивості найважливіших неорганічних сполук — оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.

  Тепер ви знаєте, як було відкрито періодичний закон — основний закон хімії, що встановлює залежність хімічного характеру елементів, властивостей їхніх простих і складних речовин від зарядів ядер атомів.

  Речовини існують завдяки тому, що атоми, молекули, йони можуть сполучатися між собою. Таку взаємодію частинок називають хімічним зв’язком. Знаючи будову речовини, можна прогнозувати її властивості.

  У цьому навчальному році ви дізнаєтесь про водневий зв’язок, ознайомитесь із процесами, які відбуваються у водних розчинах різних речовин, довідаєтесь про нові типи хімічних реакцій, особливості їх перебігу, а також отримаєте відомості про найважливіші органічні сполуки, у тому числі й ті, що містяться в рослинах, тваринах і організмі людини.

 • Хімія. 9 клас. Савчин М. М.

  Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми, затвердженої МОН України. Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості дев’ятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У підручнику подано відомості про розчини, хімічні реакції, органічні сполуки, багатоманітність речовин, а також інформацію про видатних українських учених-хіміків.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Хімія. 9 клас. Ярошенко О. Г.

  Навчальний матеріал підручника охоплює повторення основних питань курсу хімії 8 класу й три нові теми.

  Перші дві теми стосуються винятково важливих хімічних понять про розчини та хімічні реакції. Третя тема ознайомить вас із найважливішими органічними сполуками. Це має неабияке значення, адже в повсякденному житті органічні речовини вам трапляються частіше, ніж неорганічні, оскільки їх значно більше, вони є компонентами їжі й відіграють важливу біологічну роль.

 • Хімія. 9 клас. Березан О. В.

  Щоб вивчення хімії було успішним, матеріал підручника варто опрацьовувати послідовно, нічого не пропускаючи, адже кожний наступний параграф ґрунтується на попередньому. Працюючи з книжкою, обов’язково розмірковуйте, намагайтеся встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

  Можливо, спершу ви не все зрозумієте. Тоді слід докласти зусиль і попрацювати ще. Розгляньте рисунки, таблиці, схеми. Зазвичай це допомагає розібратись у матеріалі, а зорова пам’ять сприятиме кращому його засвоєнню.

 • Хімія. 9 клас. Буринська Н. М.

  Підручник розроблено згідно з чинною навчальною програмою з хімії для 9 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено самонавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об’єктів і явищ, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів.

  Апарат організації засвоєння змісту підручника (запитання, вправи, задачі, прописи лабораторних і практичних робіт, шрифтові виділення, рубрикація, узагальнювальні таблиці, анонси на початку розділу чи параграфа й резюме – наприкінці) та апарат орієнтування (звертання до учнів, поради щодо самостійної роботи, відповіді до завдань, тлумачний словничок, додаток, іменний і предметний покажчики) спрямовано на навчання учнів у діяльності, що дає змогу сформувати і виявити їхні ключові й предметні компетентності.

 • Хімія (поглиблене вивчення). 9 клас. Бутенко А. М.

  Підручник містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений чинною державною програмою, достатню кількість задач з розв’язаннями, практичні роботи з елементами дослідження, домашні досліди. Логічна послідовність, простота й наочність викладу матеріалу, високий науковий рівень, велика кількість ілюстрацій сприяють розвитку творчої діяльності учнів.

 • Хімія. 9 клас. Гранкіна Т. М.

  Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів повністю відповідає чинній програмі. Він містить теоретичний матеріал, велику кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем, питання і завдання для перевірки знань учнів, а також лабораторні досліди, практичні роботи, домашні експерименти. У підручнику враховано компетентнісний підхід до навчання хімії.

 • Хімія. 9 клас. Лашевська Г. А.

  Підручник побудовано відповідно до принципів науковості, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу тощо. Наведені після кожного параграфа запитання й завдання диференційовано за характером навчальної діяльності. Численні приклади застосування хімічних знань у повсякденному житті, посилання на інтернет-джерела сприяють зацікавленню учнів хімією, формуванню їхніх предметних і ключових компетентностей.

 • Хімія. 9 клас. Попель П. П.

  Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки», «Узагальнення знань з хімії», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів.

 • Хімія. 9 клас. Григорович О. В.

  Цей підручник — ваш головний помічник у вивченні хімії. Він містить увесь матеріал, який вам буде необхідний у 9 класі. Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками і практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу, розробок лабораторних дослідів та практичних робіт. Деякі запитання позначені зірочкою (*). Це завдання проблемно-пошукового змісту. На них ви не знайдете відповіді в параграфі. Обміркуйте ці запитання у вільний час, зверніться до додаткових джерел інформації або обговоріть з учителем на уроці.

  У підручнику розміщено додаткову інформацію: захоплюючі факти з історії хімії, відомості про видатних учених та цікаві лінгвістичні задачі, які допоможуть вам запам’ятати нові терміни.