В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Хімія. 7 клас».

 • Химия. 7 класс, (2015). Попель П. П.

  Уважаемые семиклассники!

  В этом учебном году вы начинаете изучать очень интересный предмет — химию. Ученые-химики исследуют вещества, определяют их состав и свойства, осуществляют превращения одних веществ в другие. Химики участвуют в создании новых материалов всевозможного назначения, лекарств, косметических средств, совершенствуют технологии получения металлов, производства удобрений, переработку полезных ископаемых, промышленных и бытовых отходов. Человечество использует достижения химической науки для улучшения условий жизни, сохранения природы для будущих поколений. Мы не можем обойтись без знаний, которые дает эта наука.

  Химия раскрывает свои секреты всем, кто интересуется ею и стремится понять, что такое вещество, как и почему одни вещества превращаются в другие. Эта наука имеет собственные законы, логику, язык.

  При проведении химических опытов вы научитесь наблюдать за веществами, описывать эксперимент и объяснять его результаты, сопоставлять увиденное и услышанное на уроке с прочитанным в учебнике, делать выводы. Химия поможет вам приобрести навыки экспериментирования, будет способствовать расширению кругозора. Знания и умения, полученные при изучении химии, пригодятся вам в жизни.

 • Хімія. Повторне видання. 7 клас, (2020). Попель П. П.

  Шановні семикласники!

  У цьому навчальному році ви розпочинаєте вивчати надзвичайно цікавий предмет — хімію. Учені-хіміки досліджують багато різних речовин, визначають їхній склад, властивості, здійснюють перетворення одних речовин на інші. Вони беруть участь у створенні матеріалів різноманітного призначення, ліків, косметичних засобів, удосконалюють виробництво металів і сплавів, добрив, переробку корисних копалин, промислових і побутових відходів. Людство використовує досягнення хімічної науки для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь. Ми вже не можемо обійтися без знань, які надає ця наука.

  Хімія розкриває свої таємниці всім, хто цікавиться нею, прагне зрозуміти будову речовин, їх здатність перетворюватися на інші речовини. Ця наука має свої закони, логіку, мову.

  Ви навчитеся спостерігати за речовинами під час хімічних дослідів, зіставляти побачене і почуте на уроці з прочитаним у підручнику, робити висновки. Хімія допоможе вам набути навичок експериментування, сприятиме розширенню світогляду. Багато з того, про що дізнаєтесь під час уроків, знадобиться вам у житті.

 • Хімія. 7 клас, (2007). Попель П. П.

  Дорогі семикласники!

  У цьому навчальному році ви починаєте вивчати надзвичайно цікаву науку — хімію. Хіміки створюють нові матеріали різноманітного призначення, ліки, косметичні засоби, вдосконалюють виробництво металів і добрив, переробку металічних руд, нафти, газу, промислових і побутових відходів. Людство використовує досягнення хімії для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь. Нині жодна людина не може обійтися без знань, які надає ця наука.

  Хімія охоче розкриває свої таємниці всім, хто цікавиться нею і прагне зрозуміти, що таке речовина, як і чому одні речовини перетворюються на інші. Ця наука має свої закони, логіку, мову.

  Кожен із вас навчиться спостерігати за речовинами під час хімічних дослідів, зіставляти побачене й почуте з прочитаним у підручнику, аналізувати й робити висновки. Хімія допоможе вам розширити світогляд, розвинути навички експериментування. Багато з того, що ви засвоїте під час уроків, знадобиться у вашому житті.

 • Химия. 7 класс, (2007). Попель П. П.

  Дорогие семиклассники!

  В этом учебном году вы начинаете изучать очень интересную науку химию. Химики создают новые материалы различного назначения, лекарства, косметические средства, совершенствуют производство металлов и удобрений, переработку металлических руд, нефти, газа, промышленных и бытовых отходов. Человечество использует достижения химии для улучшения условий жизни, сохранения природы для будущих поколений. В наше время ни один человек не может обойтись без знаний, которые дает эта наука.
  Химия охотно раскрывает свои тайны всем, кто интересуется ею и стремится понять, что такое вещество, как и почему одни вещества превращаются в другие. Эта наука имеет свои законы, логику, язык.

  Каждый из вас научится наблюдать за веществами во время химических опытов, сопоставлять увиденное и услышанное с прочитанным в учебнике, анализировать и делать выводы. Химия поможет вам расширить кругозор, развить навыки проведения опытов. Знания, полученные на уроках химии, пригодятся вам в жизни.

 • Хімія. 7 клас, (2007). Буринська Н. М.

  Юрий друже!

  Ти починаєш вивчати новий предмет — хімію, з якою пов’язано життя природи й людського суспільства. Хімія відіграє важливу роль у сучасній енергетиці, сільському господарстві, металургії, виробництві будівельних матеріалів, паперу, фотоматеріалів, барвників, вибухових речовин, пластмас, тканин, гуми тощо. Всюди, куди б ти не глянув, тебе оточують предмети та вироби, виготовлені з речовин і матеріалів, добутих на хімічних чи споріднених підприємствах із використанням хімічних знань. Одяг, взуття, посуд, парфуми, ліки — все це результати практичного застосування хімії.

  Щоденно всі ми стикаємося не тільки з речовинами і матеріалами, а й із хімічними реакціями: коли вмиваємося з милом, п’ємо чай з лимоном, готуємо страви, користуємося миючими засобами тощо.

 • Хімія. 7 клас, (2007). Ярошенко О. Г.

  Дорогі семикласники!

  Завдяки вивченню природознавства, ви здобули початкові знання про речовини та хімічні явища і вже маєте уявлення про існування – «хімічної азбуки». Але щоб зрости високоосвіченою особистістю з науковим світоглядом, цього не достатньо. Ось чому у вашому розкладі занять з’явився новий навчальний предмет — хімія. На уроках хімії ви станете вивчати цю дуже цікаву й важливу природничу науку, без надбань якої сьогодні неможливо уявити життя та побут людини.

  Які бувають речовини, що між ними спільного та відмінного, чим вони корисні, а чим небезпечні, якими можуть бути наслідки недбалого поводження з речовинами — про все це та багато іншого ви дізнаєтеся на уроках хімії. А відтак, завдяки хімічним знанням, навчитеся безпечно поводитися з речовинами, з користю для себе використовувати їх та не допускати негативного впливу хімічних явищ на біосферу.

 • Хімія. 7 клас, (2007). Лашевська Г. А.

  Учню!

  Вітаю тебе з початком вивчення нового і надзвичайно цікавого предмета – хімії. Опанування основ цієї науки допоможе тобі підвищити загальну ерудицію, ліпше пізнати себе і навколишній світ. Путівником у захоплюючій мандрівці до світу хімії стане підручник, який ти щойно розгорнув.

  Цю навчальну книгу недостатньо прочитати – з нею треба наполегливо працювати. Відомо, що той, хто навчається самостійно, досягає набагато більшого, ніж той, кому все пояснили. Зорієнтуватися в матеріалі підручника тобі допоможуть відповідні умовні позначення. У тексті тобі траплятиметься чимало нових слів, зокрема іншомовного походження. Запам’ятовувати їх необов’язково. Натомість важливо навчитися знаходити їхнє пояснення у тлумачному словничку підручника та інших джерелах інформації. Навчальна робота з підручником орієнтована на формування твоєї компетентності (пояснення підкреслених слів, які у підручнику трапляються вперше, ти можеш знайти у тлумачному словничку) й розвиток ініціативи. Запропоновані медіатексти та ілюстрації відбивають реалії повсякденного життя й реалії мистецтва. Аналіз їхнього змісту допоможе тобі осягнути різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його красу.

  У тексті кожного параграфа, ілюстраціях і завданнях до них ти маєш насамперед шукати сенс. Тобі доведеться виділяти головне в тексті параграфа, розбиратися в змісті й структурі визначень понять, порівнювати їх. Ти здобуватимеш знання, аналізуючи різні джерела: текст, табличні дані, діаграми. А для систематизації знань використовуватимеш таблиці та схеми. Будь терплячим, наполегливим у досягненні мети, ретельно плануй свою діяльність.

 • Химия. 7 класс, (2007). Лашевская А. А.

  Здравствуй, УЧЕНИК!

  Тебе предстоит изучение нового и очень интересного предмета – химии. Овладение основами этой науки позволит тебе повысить общую эрудицию, лучше познать себя и окружающий мир. Путеводителем, который поможет тебе успешно ориентироваться в увлекательном мире химии, станет учебник.

  Эту учебную книгу недостаточно прочитать — с ней нужно систематически целенаправленно работать. Общеизвестно: тот. кто учится самостоятельно, достигает больших успехов, чем тот, кому все объяснили. Работа с учебником ориентирована на формирование твоей компетентности (объяснение смысла подчеркнутых слов, которые в учебнике встречаются впервые, ты сможешь найти в толковом словарике) и развитие инициативы. Предложенные медиатексты и иллюстрации отображают реалии повседневной жизни и реалии искусства. Анализ их содержания поможет тебе постигнуть разнообразие способов познания окружающего мира и его красоту.

  В тексте каждого параграфа, иллюстрациях и задачах к ним ты, прежде всего, должен искать смысл. Тебе придется выделять главное в тексте параграфа, разбираться в содержании и структуре определений понятий, сравнивать их на основе разных источников: текста, табличных данных, диаграмм. А для систематизации знаний ты будешь использовать таблицы и схемы. Будь терпеливым, настойчивым в достижении цели, тщательно планируй свою деятельность.

  Подводя итоги, мы каждый раз будем выделять то главное, что следует усвоить из параграфа. Такие выводы позволят тебе быстро повторить содержание изученного материала.

 • Химия. 7 класс, (2015). Григорович А. В.

  Учебник содержит весь теоретический материал, предусмотренный действующей программой по химии для 7 класса, разработки практических работ, лабораторных опытов и домашних экспериментов. К каждому параграфу есть выводы, вопросы для контроля знаний и задания для усвоения материала. Теоретический материал дополнен рубриками с интересной информацией: фактами из истории химии, сведениями о выдающихся ученых и интересными лингвистическими задачами, которые помогут запомнить новые термины. В конце учебника есть словарь терминов, алфавитный указатель, приложения с полезной информацией и ответы к расчетным задачам.

  Предназначен для учащихся 7 классов общеобразовательных учебных заведений.

 • Хімія. 7 клас. Лашевська Г. А.

  У підручнику повною мірою реалізовано всі змістові лінії Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи», а саме: хімічний елемент, речовина, хімічна реакція, методи наукового пізнання в хімії, хімія в житті суспільства. Навчально-методичний апарат забезпечує доступність і зрозумілість викладення матеріалу, рівневу диференціацію, різноманітність і збалансованість завдань, оптимізацію обсягу домашньої роботи учнів з хімії тощо.

 • Хімія. 7 клас. Коваленко В. С.

  У 7-му класі знання про природу ви будете отримувати, вивчаючи фізику, хімію, біологію, географію. Цей підручник поведе вас у чарівний світ хімії, однієї із найважливіших природничих наук, у світ речовин та їх перетворень.

  Цей підручник для вас написали розробники “Довкілля” – моделі освіти для сталого розвитку суспільства, яка на міжнародній виставці “Нові заклади освіти – 2014” нагороджена золотою медаллю. Ми бачили, як учням необхідний життєствердний національний образ світу, його основа – образ природи, який учні створювали, пояснюючи явища природи за допомогою основних, загальних закономірностей природи.

 • Хімія. 7 клас. Ярошенко О. Г.

  Цей підручник допоможе кожному з вас розпочати цілеспрямоване та успішне формування хімічних знань. На його сторінках на вас чекає пояснення нового матеріалу, опис дослідів, різноманітні завдання; серед них і ті, що стосуються власноручного виконання хімічного експерименту, спостережень, вимірювань. Тобто ви постійно будете застосовувати методи наукових досліджень, завдяки яким у майбутньому можете стати хіміками.

 • Хімія. 7 клас. Дячук Л. С.

  Дорогі семикласники! Цього навчального року ви розпочинаєте вивчення нового для вас предмета — хімії.

  Хімія — цікава і складна наука. Щоб оволодіти нею повною мірою, необхідно не лише засвоїти теоретичний матеріал, а й навчитися застосовувати набуті знання на практиці. Знання з хімії знадобляться вам як для пояснення багатьох природних явищ, так і для розуміння виробничих процесів та використання хімічних речовин у побуті.

 • Хімія. 7 клас. Буринська Н. М.

  Юний друже!

  Ти починаєш вивчати новий предмет — хімію, з якою пов’язано життя природи й людського суспільства. Хімія відіграє важливу роль у сучасній енергетиці, сільському господарстві, металургії, виробництві будівельних матеріалів, паперу, фотоматеріалів, барвників, вибухових речовин, пластмас, тканин, гуми тощо. Всюди, куди б ти не глянув, тебе оточують предмети і вироби, виготовлені з речовин і матеріалів, добутих на хімічних та споріднених підприємствах із використанням хімічних знань. Одяг, взуття, посуд, парфуми, ліки — все це результати практичного застосування хімії.

 • Хімія. 7 клас. Григорович О. В.

  Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам’ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.

 • Хімія. 7 клас. Савчин М.-В. М.

  Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми. Зміст навчальних тем скеровано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника включає зорієнтовані на вікові особливості семикласників різноманітні види діяльності, що використовуються на різних етапах здобуття знань.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Хімія. 7 клас. Попель П. П.

  Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 7—9 класів закладів загальної середньої освіти. Він містить матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття», «Кисень», «Вода», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів і перелік інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.