В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Хімія. 11 клас».

 • Хімія. Профільний рівень. 11 клас, (2013). Величко Л. П.

  До учнів

  В 11 класі триватиме вивчення хімії, зокрема органічної, та узагальнення знань з усього курсу.

  Ви вже знаєте, що серед сполук різних елементів окрему групу становлять ті, що утворені Карбоном, — так звані органічні сполуки. З найважливішими з них ви ознайомилися в курсі хімії у попередніх класах, а докладно вивчити органічні речовини в усій їхній багатоманітності зможете в окремому розділі органічної хімії. Цей підручник відкриє багато нового, досі невідомого про природні й синтетичні сполуки, із яких виготовлено ваш одяг, які ви вживаєте в їжу, які вас обігрівають і лікують, з яких, зрештою, побудовано ваш організм.

  Зміст кожної наступної теми і кожного наступного параграфа підручника ґрунтується на змісті попередніх. Намагайтеся зрозуміти логіку органічної хімії — і ви легко засвоїте навіть найскладніший матеріал. А знання залежності властивостей органічних речовин від їх будови дасть вам змогу не лише пояснювати ці властивості, а й передбачати їх.

 • Хімія. Академічний рівень. 11 клас, (2011). Попель П. П.

  Шановні одинадцятикласники!

  У цьому році ви завершуєте вивчення шкільного курсу хімії й отримаєте цілісне уявлення про цікаву, захоплюючу і потрібну людям хімічну науку.

  Вам відомо, що всі хімічні сполуки поділяють на неорганічні та органічні. З неорганічними сполуками, їхнім складом, будовою, властивостями ви ознайомилися на уроках хімії у 8—10 класах. Такі сполуки утворені різними хімічними елементами. На них багатий навколишній світ. Це вода, вуглекислий газ, мінерали, металічні руди, речовини, з яких складаються гірські породи і корисні копалини. Неорганічні сполуки перебувають у розчиненому стані в річках, озерах, морях і океанах; вони існують і в живих організмах.

  Органічних сполук значно більше, ніж неорганічних, хоча їх родоначальником є лише один елемент — Карбон. Чому існує такий парадокс — ви зрозуміли в 9 класі.

  Карбон — основа живої природи. Його сполуками є білки, жири, вуглеводи. Без них неможливе існування рослин, тварин, людини. Крім атомів Карбону, молекули органічних сполук містять атоми Гідрогену, Оксигену, а білки — ще й Нітрогену, Сульфуру. Сполуки, утворені двома елементами — Карбоном і Гідрогеном, є складовими нафти, природного газу.

 • Хімія. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Лашевська Г. А.

  Вітаємо вас, учні!

  Цього навчального року ви:

  • поглибите знання з органічної хімії, набуті в основній школі;
  • встановите причинно-наслідкові зв’язки між фізичними і хімічними властивостями найважливіших органічних сполук та їхнім використанням;
  • конкретизуєте уявлення щодо багатоманітності органічних сполук;
  • дізнаєтеся більше про теорію як вищу форму наукових знань і про рівні структурної організації речовини;
  • удосконалите вміння безпечно поводитися з найпростішим лабораторним обладнанням і реактивами під час виконання хімічних дослідів;
  • застосуєте методи пізнання, відомі вам з основної школи, під час демонстрування хімічних дослідів учителем і власноруч виконуючи їх на уроці чи в позаурочний час;
  • використаєте вміння працювати з навчальною літературою та іншими джерелами інформації для розширення свого світогляду;
  • розвинете здатність мислити не лише абстрактно, а й образно, критично сприймати й аналізувати інформацію.

  Реалізувати ці завдання вам допоможе підручник з хімії. Його рубрикація та умовні позначення полегшать вам орієнтування в навчальному матеріалі.

  Ви маєте самі визначити обсяг роботи, власну освітню траєкторію – кількість завдань і їхня різноманітність достатні, аби кожен вибрав собі ті, які йому до снаги. Ваш найперший порадник у цьому – вчитель хімії. Хто, як не він, знає рівень навчальних можливостей, схильності та уподобання своїх вихованців, тож охоче допоможе правильно визначити обсяг домашнього завдання.

 • Хімія. Академічний рівень. 11 клас, (2011). Величко Л. П.

  До учнів

  У 9 класі ви вже ознайомилися з деякими найважливішими органічними сполуками й реакціями, знаєте, як багато цих речовин існує в природі й ще більше — синтезовано в лабораторіях. Ці знання знадобляться вам для того, щоб глибше пізнати будову, властивості, застосування, значення для організму людини різноманітних сполук Карбону з Гідрогеном, Оксигеном, Нітрогеном, які називають елементамиорганогенами.

  Особливістю органічної хімії є її струнка побудова — від найпростіших речовин, як метан, до найскладніших, як білки, тому зміст кожного наступного параграфа підручника ґрунтується на змісті попередніх. Якщо ви зрозумієте логіку цієї науки, вам буде легко і просто опанувати найскладніший матеріал. А підручник сприятиме цьому, нагадуючи, де треба, вже вивчене вами, ставлячи запитання, спонукаючи до міркування з приводу різних важливих і цікавих фактів або й за допомогою цікавих ілюстрацій.

  Перелік того, про що ви можете дізнатися з певних тем, наведено на їх початку, а висновки й узагальнення найважливішого матеріалу вміщено після тем. Це зорієнтує вас на основні питання, терміни, що їх треба засвоїти. Свої знання ви зможете перевірити, виконуючи завдання для самоконтролю, вміщені наприкінці параграфів, а для виконання додаткових завдань вам, можливо, доведеться скористатися довідниковою літературою.

  До тексту параграфів вміщено прописи лабораторних дослідів, що проводяться під час засвоєння нових знань; окремо наведено прописи практичних робіт, у ході яких ви матимете змогу застосувати здобуті знання й уміння.

  Виконуючи лабораторні досліди і практичні роботи, ви набудете навичок експериментування, без чого ґрунтовне вивчення хімії неможливе.

  Сподіваюся, що вивчення органічної хімії буде цікавим і корисним для вас.

 • Хімія. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Ярошенко О. Г.

  Дорогі одинадцятикласники!

  Цей підручник є заключним у серії підручників, за якими ви впродовж п’яти років оволодіваєте предметними знаннями з хімії. Нині без хімічних знань немислимі здоров’я й побут людини, технічний прогрес і розгадка таємниць минулих століть.

  Коло ваших пізнавальних інтересів визначилося рік тому на користь іншого, нехімічного, профілю навчання. А тому ви опановуєте хімію як загальноосвітній предмет.

  Вивчаючи хімію, ви станете освіченою, компетентною особистістю, матимете знання, виявлятимете вміння, завдяки яким зможете безпечно поводитися з речовинами, розумітися на хімічних явищах, використовувати в повсякденному житті набуті хімічні компетенції.

  Можливо, що за рік навчання в старшій школі дехто з вас змінив професійні вподобання й відтепер хімічні знання вам потрібні в більшому обсязі, аніж це передбачено програмою для рівня стандарту. У підручнику ви знайдете потрібну додаткову інформацію.

 • Химия. Уровень стандарта. 11 класс, (2011). Ярошенко О. Г.

  Дорогие одиннадцатиклассники!

  Этот учебник является заключительным в серии учебников, по которым вы в течение пяти лет получали предметные знания по химии. Ведь сейчас без химических знаний немыслимы здоровье и быт человека, технический прогресс и разгадка тайн прошлых веков.

  Круг ваших познавательных интересов определился год назад в пользу другого, нехимического, профиля обучения. А потому вы осваиваете химию как общеобразовательный предмет.

  Изучая химию, вы станете образованной, компетентной личностью, будете иметь знания, проявлять умения, благодаря которым сможете безопасно обращаться с веществами, разбираться в химических явлениях, использовать в повседневной жизни приобретённые химические компетенции.

  Возможно, что за год обучения в старшей школе некоторые из вас изменили профессиональные предпочтения и отныне химические знания вам нужны в большем объёме, чем это предусмотрено программой для уровня стандарта. В учебнике вы найдёте нужную вам дополнительную информацию.

 • Хімія. 11 клас, (2005). Буринська Н. М.

  Юні друзі!

  У 11-му класі ви завершуєте вивчення органічних речовин і починаєте вивчати матеріал, який дасть вам змогу усвідомити суперечливу й неоднозначну роль хімії в житті суспільства. Важливо, щоб ви зрозуміли: кожна людина, незалежно від її професії,— пече вона хліб чи варить сталь, удобрює город мінеральними добривами чи виробляє аміак для добування цих добрив, заводить двигун автомобіля чи добуває з нафти бензин, що заливається в бак автомобіля,— так чи інакше безпосередньо використовує у своєму житті продукти хімії та хімічні перетворення. Отже, кожна людина повинна зрозуміти значення, яке має хімія в її житті і в житті суспільства, і правильно користуватися хімічними знаннями.

  Ви ознайомитесь і з роллю хімії в розв’язанні таких глобальних проблем людства, як сировинна, енергетична, екологічна тощо. Дізнаєтесь, що нові синтезовані речовини і технології для їх добування не завжди байдужі до людини і довкілля. І хоча хімія дає змогу добувати дедалі більше нових корисних матеріалів, проте неграмотне використання її досягнень призводить до появи багатьох екологічних проблем.

  Щоб зрозуміти всі ці проблеми і розумно використовувати блага, які дає хімізація всіх сфер життя суспільства, кожна людина мусить мати певний мінімум хімічних знань. Ви вже завершуєте набувати їх, опановуючи відомості про неорганічні й органічні речовини та хімічні процеси протягом усіх років вивчення хімії.

 • Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко О. Г.

  За цим підручником ви завершуєте п’ятирічне опанування хімії. Він містить ретельно підібраний, аргументовано і логічно розкритий навчальний матеріал, що повністю відповідає новій навчальній програмі і спрямований на формування ключових і предметних компетентностей. Посилення практичного спрямування змісту підручника забезпечено розкриттям прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України та побуті людей. Належна увага приділена досягненням вітчизняних учених, розвитку хімічної технології, впливу хімічних чинників на довкілля.

 • Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель П. П.

  Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 11 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У ньому узагальнено зміст періодичного закону, будову атомів і йонів, типи хімічного зв’язку та хімічних реакцій, розглянуто склад, будову, властивості та застосування найважливіших простих речовин і неорганічних сполук. Містить практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів та інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.

 • Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська Г. А.

  Підручник побудовано на основі системно-діяльнісного підходу, що забезпечує різноманітність організаційних форм роботи з урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня й учениці, зростання їхнього творчого потенціалу, пізнавальних мотивів, гарантує досягнення очікуваних результатів навчання. Використано компетентнісний підхід у навчанні хімії в закладах загальної середньої освіти, реалізовано наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність». Значну увагу приділено розв’язуванню розрахункових задач і навчальному хімічному експерименту, зокрема з використанням засобів ужиткової хімії.

 • Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин М. М.

  Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми для навчання хімії на рівні стандарту, затвердженої МОН України.

  Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнівської молоді. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості одинадцятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У змісті підручника подано відомості про хімічний зв’язок і будову речовин, хімічні реакції, неорганічні речовини та їхні властивості.

 • Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Григорович О. В.

  Цей посібник — ваш надійний помічник у вивченні хімії. Він містить увесь матеріал, який вам буде необхідний в 11 класі.

  Кожний параграф закінчується ключовою ідеєю і практичним блоком, який складається з різноманітних запитань і завдань. У кінці посібника є алфавітний покажчик та відповіді до розрахункових задач.

  На сторінках підручника ви знайдете посилання на електронні матеріали до підручника: біографії вчених, відео хімічних дослідів та тестові завдання для контролю знань за вивченими темами. Скористатися QR-кодами можна за допомогою спеціальних безкоштовних програм, які можна встановити на ваш планшет або смартфон.