• Біологія. Повторне видання. 9 клас. Соболь В. І.

  Як працювати з підручником?

  ЖИТТЯ! Яким багатогранним, різноманітним і складним є це поняття! Чи можна вивчити життя у всій його різнобарвності? Відповідь однозначна. Його можна вивчати навчаючись й осягаючи мудрість життя на кожному кроці пізнання цього явища.

  Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із використанням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати сучасні знання. Він допоможе сформувати власні способи діяльності, щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб – потребу творити.

  Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики.

 • Біологія. Повторне видання. 9 клас. Андерсон О. А.

  Шановні дев’ятикласники!

  Шановні дев’ятикласниці!

  Цей підручник продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчення якого ви розпочали в попередніх класах. Щоб успішно опанувати навчальний матеріал, вам потрібно пригадати
  раніше набуті знання щодо будови та життєдіяльності основних груп організмів. Адже в цьому навчальному році підручник поведе вас шляхом пізнання властивостей живого.

  Ви вже знаєте, що підручник – не книжка для читання. Дуже важливо вміти працювати з ним: виділяти й запам’ятовувати головне, швидко знаходити потрібну інформацію. А для цього необхідно знати, як побудовано саме цю книжку. Отже, спо чатку погортайте сторінки підручника, ознайомтеся з його струк турою.

  Щоб підручником було зручно користуватися, кожен параграф розпочинається на непарній сторінці, а закінчується – на парній. Схеми, таблиці, фотографії розміщено в нижній частині тієї самої сторінки, де на них є посилання в тексті параграфа. Там же до них пропонуються завдання – це дасть вам змогу ретель но опрацьовувати частину змісту параграфа одразу під час його вивчення. Ви будете покроково сприймати інформацію, аналізувати її, узагальнювати щойно набуті знання, а значить, краще підготуєтеся до подальшої роботи над новим матеріалом.

 • Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний К. М.

  Знайомство з підручником

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів.

  Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим галузям біології. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток.

  Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальненням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову інформацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше».

  Зверніть увагу, що в кінці кожної теми запропоновано тести для самоконтролю за вивченим матеріалом. Відповіді до них ви зможете знайти в електронному додатку. Крім того, там розміщено відеоролики та додаткові матеріали до деяких параграфів, а також онлайн-завдання для самоперевірки знань.

 • Біологія. Повторне видання. 9 клас. Остапченко Л. І.

  Дорогі дев’ятикласниці та дев’ятикласники!

  Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини як біосоціальної істоти.

  У 9-му класі ви ознайомитеся з досягненнями біологічних наук, які вивчають хімічний склад організмів, будову та функціонування клітин і тканин, особливості індивідуального розвитку організмів, закономірності спадковості та мінливості. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності, притаманні різним представникам живої природи, та різні рівні організації живої матерії; узагальните знання, набуті упродовж попередніх років навчання.

  Ми впевнені, що набуті знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному й надзвичайно цікавому світі живих істот, які нас оточують, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем мешкання. Сподіваємося, ви збагнете надзвичайну потребу оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси. Вам буде цікаво дізнатися про сучасні досягнення біотехнології, генної та клітинної інженерії, адже від їхнього розвитку залежить вирішення таких нагальних проблем людства, як забезпечення продовольством, розроблення нових лікарських препаратів, здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, збільшення тривалості життя людини.

 • Біологія. 9 клас. Остапченко Л. І.

  Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів. За його допомогою учні ознайомляться з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія, генетика, екологія тощо, дізнаються про загальні закономірності живої природи та різні рівні організації живої матерії, узагальнять знання, набуті впродовж попередніх років навчання.

 • Біологія. 9 клас. Шаламов Р. В.

  Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової і пов-ної загальної середньої освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У книзі висвітлено основні досягнення сучасної загальної бі-ології. Розглянуто біохімічні основи життєдіяльності організмів, особливості будови їхніх клітин і систем органів, закономірності успадкування ознак, пояснено принципи екологічних і еволюційних процесів. Підручник містить актуальні факти й результати відкриттів, описує досягнення в медицині й біології, зроблені нещодавно. Призначе-ний для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів біології та всіх, хто цікавиться природознавчою тематикою.

 • Біологія. 9 клас. Соболь В. І.

  Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із використанням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати сучасні знання. Він допоможе сформувати власні способи діяльності, щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб – потребу творити.

  Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики.

 • Биология. 9 класс. Соболь В. И.

  ЖИЗНЬ! Как многогранно, разнообразно и сложно это понятие! Можно ли изучить жизнь во всем её многообразии? Ответ однозначен. Её можно изучать постигая мудрость жизненных проявлений.

  Содержание учебника основывается на принципах продуктивного изучения биологии с использованием компетентностного подхода. Цель учебника – не только дать современные знания. Он поможет сформировать собственные способы деятельности, чтобы вы смогли реализовать одну из самых высоких человеческих потребностей – потребность созидать. Материал учебника разделён на темы и отдельные параграфы.

 • Біологія. 9 клас. Задорожний К. М.

  Шановні дев’ятикласники, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів.

 • Биология. 9 класс. Задорожный К. Н.

  Уважаемые девятиклассники, перед вами новый учебник по биологии, из которого вы узнаете много интересного о биохимии, цитологии, генетике, экологии и эволюции организмов.

 • Біологія. 9 клас. Межжерін С. В.

  Шановні дев’ятикласники!

  Усі попередні роки вивчення природознавства й біології підготували вас до засвоєння курсу біології в 9 класі. Лише знаючи особливості життя рослин і тварин, анатомію й фізіологію людини, можна оволодіти сучасними біологічними знаннями про принципи організації живої матерії: молекулярної біології, генетики, еволюційної біології.

 • Біологія. 9 клас. Андерсон О. А.

  Cучасна біологія – захоплююча, але складна, багатогранна наука. А шкільний підручник Біологія. 9 клас – цінний дороговказ у світі знань про неї. Cтруктура книжки така: дев’ять навчальних тем розподілено на 55 параграфів, обсяг змісту кожного параграфа – 2(min) або 4(max) сторінки, а загальний обсяг підручника 256 сторінок; розміщення параграфів строго структуроване – кожен розпочинається з нової (непарної) сторінки; усі рисунки, схеми, таблиці, фотографії – функціональні. Рисунки розміщено в нижній частині тієї ж сторінки, де на них є посилання у тексті параграфа. Відтак частину змісту параграфа учні ретельно опрацьовують одразу під час його вивчення, сприймають нову інформації покроково та аналізують її.

  До ілюстративного матеріалу пропонуються завдання із відповідними позначеннями:

  • учень виконує завдання самостійно;
  • учні обговорюють проблеми у групі, формулюють висновки, виносять певні судження.

  В підручнику Біологія. 9 клас завдання репродуктивного і творчого характеру рубрики «Повторіть, поміркуйте» наприкінці параграфів забезпечать повторення та узагальнення вивченого.

  Тестові завдання рубрики «Самоконтроль навчальних досягнень учнів» до кожної теми диференційовані за когнітивними рівнями та рівнем складності. Вони представлені у форматі ЗНО та у формі завдань з відкритою відповіддю. Ретельно покроково розроблено виконання лабораторних досліджень, лабораторних та практичних робіт, учнівських проєктів.

  Кожна з дев’яти тем починається рубрикою «З історії відкриттів», інформація якої має на меті підготувати учнів до усвідомлення важливості даної галузі біології, історії її виникнення, ознайомити з іменами видатних світових учених та їх відкриттями.