• Біологія. 8 клас. Костильов О. В.

  Підручник з біології для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів уходить до числа тих, що створено відповідно до оновленої програми МОН України. У навчальній книжці в доступній формі висвітлено питання, що розкривають процеси діяльності найважливіших систем людського організму, а також причини їх порушення та можливі наслідки. З метою формування загальних уявлень про психіку людини учням пропонується розібратися з тим, без чого неможливо уявити людину: мислення, свідомість, мова, творчість.

  Методичне забезпечення підручника розраховане на активну співпрацю з учнем та на здобуття ним нових знань про людину як біологічну істоту.

  Підручник гарно ілюстровано. Окрім навчального матеріалу, вміщено безліч цікавих фактів, що стосуються будови та функціонування людського організму. Тому підручник може зацікавити не лише учнів 8-х класів, а й прихильників біології та психології.

 • Біологія. 8 клас. Задорожний К. М.

  Пропонований підручник (автор Задорожний К.М.) відповідає чинній програмі з біології для 8-го класу. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим системам органів людського організму або його загальним особливостям. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток. Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальненням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову інформацію.

 • Биология. 8 класс. Задорожный К. Н.

  Предлагаемый учебник (автор Задорожный К.М.) соответствует действующей программе по биологии для 8-го класса. Обратите внимание на то, что текст разделен на темы, посвященные отдельным системам органов человеческого организма или его общим особенностям. В конце учебника размещен словарь биологических терминов, алгоритмы выполнения лабораторных исследований, работ и исследовательских практикумов, а также приложение. Откройте любой параграф. Он расположен на одном или двух разворотах. Каждый параграф начинается вопросами для повторения изученного ранее, а заканчивается кратким обобщением. После него вы найдете вопросы для проверки знаний. Кроме основного материала, параграфы содержат иллюстрации и дополнительную информацию.

 • Біологія. 8 клас. Жолос О. В.

  Скоріше за все ви зараз думаете, що починаєте вивчення чергового розділу курсу біології, який навряд чи знадобиться вам у повсякденному житті. Уявіть, що вам знову 4 5 років… Напевно, рідні вам розповідали, що це час, коли все було цікаво і вас називали «чомучками». У період життя, в якому ви перебуваєте, проходять значні зміни у вашому тілі, характері, звичках. Мабуть, у вас знову багато запитань «чому?»

 • Біологія. 8 клас. Страшко С. В.

  Підручник відповідає Державному стандарту освіти та новій програмі з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому висвітлено інформацію про будову тіла людини на різних рівнях організації (від клітинного до організмового). У цікавій і доступній формі розкриті процеси життєдіяльності, механізми підтримання гомеостазу та взаємодії організму людини з довкіллям. Описані причини поширених захворювань і подані шляхи їх попередження.

  Підручник добре ілюстрований, містить методичний апарат, який забезпечує ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу, алфавітний покажчик термінів і понять.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Біологія. 8 клас. Соболь В. І.

  Підручник ознайомить вас з особливостями життєдіяльності, будови й поведінки людини. Але перед тим, як розпочати вивчення, запам’ятайте, що організм людини – це не лише біологічна система, що складається із клітин, тканин, органів й систем органів. Людина – найдосконаліший витвір природи з дивовижним внутрішнім світом. Кожна людина – неповторність, якої не було, немає в даному часі й не буде в майбутньому. Цей підручник дасть вам не лише нові знання, а й допоможе сформувати власні способи діяльності, для того щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб – потребу творити. А для цього потрібно пізнати самих себе. «Пізнай себе і ти пізнаєш світ», – говорили древні мудреці. Пізнання самого себе відкриє вам можливості власного прогресу, успіху, щастя та поваги самих до себе і в людей, які вас оточують.

 • Биология. 8 класс. Соболь В. И.

  Учебник ознакомит вас с особенностями жизнедеятельности, строения и поведения человека. Но перед тем, как начать изучение, запомните, что организм человека – это не только биологическая система, состоящая из клеток, тканей, органов и систем органов. Человек – наиболее совершенное творение природы с удивительным внутренним миром. Каждый человек – неповторим, такого, как он, не было, нет в настоящем времени и не будет в будущем. Этот учебник даст вам не только новые знания, но и поможет сформировать собственные способы деятельности, чтобы вы смогли реализовать одну из самых высоких человеческих потребностей – потребность творить. А для этого нужно познать самих себя. «Познай себя и ты познаешь мир», – говорили древние мудрецы. Познание самого себя откроет вам возможности собственного прогресса, успеха, счастья и уважения к себе и тех, кто вас окружает.

 • Біологія. 8 клас. Міщук Н. Й.

  Цьогоріч предметом вивчення біології є людина. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибити свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в умовах природного та соціального середовища. Набуті вами знання будуть потрібні не лише для того, щоб стати освіченими, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, як легко їх порушити, але важко відновити. Усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими людьми та природою — це життєва необхідність кожного з нас.

 • Биология. 8 класс. Мищук Н. И.

  В этом году предметом изучения биологии является человек. Надеемся, вам будет интересно углубить свои знания о строении организма человека как целостной биологической системы, функционирующей в условиях природной и социальной среды. Приобретенные вами знания будут нужны не только для того, чтобы стать образованными, но и для формирования сознательного отношения к своему организму. Вы узнаете, какие сложные процессы протекают в нем, как легко их нарушить, но трудно восстановить. Осознаете, что беречь здоровье, жить в гармонии с самим собой, другими людьми и природой – это жизненная необходимость каждого из нас.

 • Біологія. 8 клас. Матяш Н. Ю.

  Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). Дотримання компетентнісного підходу до змісту підручника спрямоване на формування в учнів предметної компетентності, складниками якої є: знання з біології, позитивно ціннісне ставлення до вивчення організму людини і різні способи навчальної діяльності.

 • Биология. 8 класс. Матяш Н. Ю.

  Учебник полностью отвечает учебной программе «Биология, 6-9 классы» для общеобразовательных учебных заведений (с изменениями, утвержденными приказом МОН Украины от 29.05.2015 № 585). Компетентностный подход к содержанию учебника направлен на формирование у учащихся предметной компетентности, составляющими которой являются: знания по биологии, позитивно ценностное отношение к изучению организма человека и разные способы учебной деятельности.

 • Біологія. 8 клас. Базанова Т. І.

  Підручник відповідає чинній програмі з біології для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому ґрунтовно викладено теоретичний матеріал з біології людини, а також подано розробки лабораторних робіт, лабораторних досліджень та дослідницьких практикумів. Для закріплення вивченого матеріалу запропоновано різнорівневі завдання. Окрім того, підручник містить різноманітні цікаві рубрики, алфавітний покажчик та відомості про видатних українських учених.